Holwierde


Hest begrepen?

Ik wait nog hal best, din opa was ter nog. Dou zegt e: “Most even bie mie k0mmen.” Kom ik doar op kantoor, zegt e tegen mie: “Most even mit g0an.” Laip we t padje in t rond en z0 veur kerkdeur langs en zo n0ar dat hoes woar Dreise woond het. Doar mos ik boudel n beetje vaarven en zo. Dou ston we presies veur kerkdeur, dou was ik hier meschain n joar schilder. Hai zegt tegen mie: “Nou most zörgen dastoe hier mit viefentwinteg joaren binnen bist. Hest nou de kans.” En hai legde mie hand 0p scholder. En hai kon joe zo stief aankieken. “Hest begrepen?” En hai haar handen altied n beetje zo, onder slip van jas.
Dou haar ik n peutje bie heur op kantoor. Ik legde rekenen n moal op n oavend op toavel. Hai zat doar achter toavel, bril op neus.
Dij rekenen wer open moakt. Hai zegt: “Veul te duur!” Ik zeg: “Ja, wait ie nog wel dat wie doar n moal mit zien baident laipen?” “Ja, en?” “Nou bin ik mor mit joen rekenen beg0nnen.” Eerst kwoad, mor dou het e vrezelk laacht. Dat kon e wel warderen.
Zien pa, ol Haarm heb ik ook goud kint. Ik was dou n schoulkwoajong. Din zat e doar bie Wilm Dam op stoup, altied mit stok. Doar kwam e aal joar n poar week.
Ik wait 00k nog best, mien pa haar z0’n korenfarrie en doar voarde hai mit n0ar Baaierm. En din altied aanleggen bie opa zien meulen. Din bleef dat schip doar m00i liggen en din mos dat koren der hin brocht werden, dat wer peld. Din was doar nog n brukje verderop en doar wer dat schip tegen aanlegd. Ik wait dat allemoal nog wel in herinnering dat dij olle meulenhoes doar ston aan kaant bie weg en dat Opa doar din op zat op dij trappen. Ik zai dij man doar nog wel zitten. Din haar e z0‘n apart petje op. Hai zat altied op dij trappen en din roupen. En dat dij schepen hier altied in hoaven kwamen. t Was ter soms drok.
Törfschepen. Elke tied het zien bekoring.