Holwierde


JAARVERSLAG 2010

1. Inleiding
Het jaarverslag 2010 van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” wordt u gepresenteerd op onze website www.holwierde.net. Een papieren versie is op te vragen bij Adri Helmink, Hoofdweg 30, Holwierde.
Met dit jaarverslag wil stichting dorpsbelangen verantwoording afleggen aan haar donateurs en overige inwoners van Holwierde.
Het jaar 2010 heeft een zeer actieve inbreng van het bestuur gevraagd op tal van gebieden. Denkt u hierbij onder andere aan de organisatie van het lijsttrekkersdebat, van de tentoonstelling over de WO II, de herdenking en viering van 65 jaar Vrijheid op 4 en 5 mei, het opnieuw inrichten van onze website, de jaarlijks terugkerende evenementen  en alle dorps- en dorpsoverschrijdende activiteiten.
In dit jaarverslag vindt u de verantwoording voor de inhoud van de vergaderingen terug in de vorm van verslagen van de verschillende evenementen, projecten en bestuurlijke activiteiten.

2. Doelstelling
Sinds de oprichting van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” op 18 augustus 1997 staat in de statuten de volgende doelstelling: “de Stichting heeft als doel het in de breedst mogelijke zin behartigen van de dorpsbelangen en het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting.
Getracht wordt bovenstaande doelstelling te realiseren door:
– het bijeenbrengen van de benodigde gelden, o.a. door werving van donateurs;
– het binnen haar mogelijkheden organiseren en ondersteunen van activiteiten die passen binnen de
doelstelling van de stichting;
– het onderhouden van goede relaties met de gemeente Delfzijl;
– het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties;
– het bevorderen van goed overleg tussen verenigingen, belangengroeperingen en dergelijke in het werkgebied van de stichting.
Mede om bovengenoemde onderdelen waar te kunnen maken is de stichting lid van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).
Waar nodig is er de samenwerking met andere verenigingen in het dorp alsmede een regelmatig overleg met het college, raad en beleidsmedewerkers van de gemeente Delfzijl.

3. Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit 7 personen en zag er in samenstelling op 31 december 2010 als volgt uit:
– vacant                                    voorzitter
– Jacqueline de Jonge         secretaris
– Adri Helmink                      penningmeester
– Nico Nolden                        lid
– Gerkje Dieters                    lid
– Marten Jan Bos                  lid
– Jaap Ruzius                         lid
– Peter Hoogeveen              lid
Het bestuur is in 2010 7 x in vergadering bijeen geweest en wordt bij toerbeurt bij één der leden thuis gehouden.

4. Financieel verslag

Inkomsten
Uitgaven
bank 2009
2.107,39
kas 2009
79,00
donateurs
1.384,00
algemene kosten
297,50
556,35
verzekering
139,55
sinterklaas
736,15
1.180,78
vergaderkosten
57,00
4 mei
84,00
5 mei
3.319,59
3.268,79
tentoonstelling WO II
2.053,45
2.053,45
website
121,42
St. Maarten
45,00
filmavond
61,20
verkiezingsavond
117,40
mei 5 2009
119,00
7.790,69
7.803,94
Resultaat 2010 -€
13,25
Totaal 31-12-2010
2.173,14

5. Het jaar 2010 uit de notulen

Januari:
Dorpbelangen besluit om niet mee te doen aan de voorbereiding voor een gedachtenis op Allerzielen. Dit omdat zij meent dat  er andere partijen zijn die hiervoor beter zijn toegerust.
Offertes voor een beamer + projectscherm en 2 vlaggenmasten zijn aangevraagd voor een aanvraag bij het dorpsbudget.
Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen en het door dorpsbelangen georganiseerde lijsttrekkersdebat  in “de Heekt” op 17 febr., zullen Johan van Omme en Jacqueline de Jonge stellingen bedenken die de fracties vooraf krijgen toegestuurd. Er zal tevens een powerpoint worden gemaakt en hier iets leuks bij worden bedacht.
Het  begint erg druk te worden met de voorbereidingen van de tentoonstelling over de WO II.

Maart:
De nieuwe jongerenwerkster van de SW&D heeft 5 uur per week voor de noordelijke dorpen te besteden.
De werkgroep 5 mei draait naar behoren en ligt op schema. Helaas is Krewerd uitgestapt omdat ze voor deze werkgroep geen persoon kunnen vinden.
De ingediende plannen bij het dorpsbudget zijn allemaal door de gemeente goedgekeurd. Bij de verdeling in het volgende jaar zullen geen structurele bijdragen meer mogen worden gevraagd.
De penningmeester zal vrijwilligers zoeken voor de donateursactie in mei. Tevens zal zij het percentage huishoudens berekenen dat donateur is. Nadenken over een evt. verhoging van de donatie.
Dekking voor de kosten van de tentoonstelling WO II is gevonden bij bedrijven, fondsen en de gemeente.
Het dorpshuis beschikt nu over een beamer en projectscherm aangevraagd door dorpsbelangen. Dorpsbelangen is van mening dat verenigingen de beamer ook buiten het dorpshuis moeten kunnen gebruiken. Het bestuur stelt voor een huurprijs per keer te vragen van € 5,- om zo een potje te vullen om onkosten in de toekomst uit te kunnen betalen en vraagt of vrijwilligers van het dorpshuis dit voor hun rekening willen nemen en de inhoud van de koffer bij terugkomst willen controleren. Er zal een duidelijke handleiding opgesteld worden voor het gebruik.
Nieuwe vlaggenmasten worden deze maand geplaatst  bij de monumenten. Hierbij zijn ook nieuwe vlaggen gekocht.
Een lid van dorpsbelangen gaat samen met de 4 mei commissie nadenken over een andere en evt. gezamenlijke invulling van de herdenkingsplechtigheden. De eigen werkzaamheden m.b.t. 4 mei zijn opgestart.

April:
Het  financieel jaarverslag 2009 is af. Dorpsbelangen sluit af met een positief saldo. Besloten wordt dan ook geen verhoging van de donaties te vragen. Op dit moment is 62% van de huishoudens donateur van dorpsbelangen. Zoveel als mogelijk zullen in mei nieuwe inwoners worden benaderd om donateur te worden.
De controle en incasseren van gelden voor huur van de beamer is een extra belasting voor de vrijwilligers van het dorpshuis. Voor de volgende vergadering denkt het bestuur na over de vraag hoe het anders  geregeld kan worden.
Het voorontwerp bestemmingsplan Holwierde ligt ter inzage. Dorpsbelangen is van mening dat het huidige voorontwerp niet anders is dan het voorgaande en heeft dan ook geen commentaar. Het bestuur merkt op dat dit tevens een zaak en verantwoordelijkheid is van alle inwoners om hier eventueel op te reageren.
Alle noodzakelijke voorbereidingen voor de tentoonstelling zijn getroffen. Van Uithuizen tot Wagenborgen hangen posters, een evenementenvergunning is binnen en veel vrijwilligers zijn gevonden om alle spullen op te halen en weer weg te brengen en om gedurende deze 6 dagen koffie en thee te verkopen. De O.B.S. Hiliglo werkt mee aan de opening en zal een werkboekje maken ten behoeve van de te bezoeken scholen.
M.b.t. 4 mei  is besloten tot een herdenkingsinloop gevolgd door een stille tocht naar de monumenten. Zo ontstaat er een passende brug tussen de activiteiten van de 4 mei cie. en dorpsbelangen.
M.b.t . de organisatie van 5 mei staat alles rond. Er zijn 13 praalwagens, allen zullen verzekerd zijn en het dorpshuis neemt de gehele organisatie van de BBQ voor haar rekening.
De beklinkering bij de monumenten is vervangen door een schelpenpad. Dit op eigen initiatief van de gemeente omdat het oude teveel onderhoud vergde. Ook is er geen budget meer voor schoonmaken en onderhoud van de monumenten zelf. Aanwonenden vinden het geheel niet passend en missen ook de eerdere rozenperken. Het is te laat om hier nu nog evt. iets aan te doen. Dorpsbelangen zal uitzoeken hoe het zit met het eigendom van de monumenten.

Mei:
De tentoonstelling over de WO II, evenals de 4 en 5 mei herdenking en viering waren zeer geslaagd.
Alles was prima verzorgd en veel inwoners hebben deel genomen aan het gebodene.
De opzet m.b.t. 4 mei is voor herhaling vatbaar gezien het aantal mensen dat de herdenkingsinloop heeft bijgewoond en meeliep in de stille tocht. Op het aanbod van de wethouder om in de toekomst bij de monumenten te spreken wil dorpsbelangen niet ingaan omdat je van te voren niet weet wat er gezegd zal worden en het goed is zoals het nu gaat, n.l. van het dorp zelf.
Er wordt een DVD gemaakt van het geheel die door dorpsbelangen zal worden verkocht. Deze zal, evenals  een stukje opgedoken film over molen De Hoop uit 1932, in het najaar aan de inwoners worden getoond in “De Heekt”.
Zorgen zijn er over het aantal van 4 personen dat tot nu toe dorpsbelangen al een aantal jaren draaiende houdt. Aangegeven wordt dat dit zo echt niet langer kan omdat we niet of nauwelijks toekomen aan het deelnemen aan dorpsoverschrijdende activiteiten.  In de dorpskrant zal een oproep komen voor bestuursleden en helpers per activiteit. Ook gaan de leden weer actief bestuursleden benaderen.
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe website op een zodanige manier dat ook anderen makkelijk artikelen e.d. kunnen plaatsen.

September:
Er zijn 2 nieuwe bestuursleden voor dorpsbelangen gevonden te weten: Marten Jan Bos en Jaap Ruzius. Een 3e persoon heeft ons verzoek nog in beraad. Ook hebben 2 personen aangegeven wel incidenteel naar bepaalde thema-avonden te willen gaan.
Dorsbelangen heeft een verzoek ingediend bij het Oranjefonds/ Burendag  om de omgeving rond de monumenten op te knappen. Voor de werkzaamheden hiertoe zijn vrijwilligers gevonden.
M.b.t. de beamer besluit dorpsbelangen af te zien van het vragen van een vergoeding. Wanneer er iets stuk is zal dan bekeken worden hoe de kosten worden gefinancierd. Dorpsbelangen houdt vast aan het eerder genomen besluit dat verenigingen de beamer mogen gebruiken buiten het dorpshuis.
Op 6 november zullen de DVD’s  over Holwierde 65 jaar Vrijheid en Stoere werkers/ Molen de Hoop in het dorpshuis worden vertoond.
De nieuwe website is in de lucht en hier komen veel positieve reacties op.
De organisatie voor Sint Maarten en Sint Nicolaas wordt opgestart. Er zullen hiervoor draaiboeken worden gemaakt, evenals voor de viering van 5 mei eens in de 5 jaar.
De Kinderspeelweek wil graag een verplaatsbaar doel op het trapveldje i.v.m. de grootte van de tent en ook zijn er klachten van aanwonenden over het terughalen van ballen vanaf de begraafplaats. Een mogelijke oplossing is het plaatsen van een ballenvanger. Beiden kunnen mogelijk bij dorpsbudget 2011 worden aangevraagd.
Een voostel wordt gedaan om volgend jaar op Koninginnedag een zangochtend van oud-Hollandse liedjes te organiseren. Het bestuur stemt in met dit plan.

Oktober:
Peter Hoogeveen heeft positief besloten m.b.t. de gewenste uitbreiding van ons bestuur. We hebben nu een 7-koppig bestuur en dat is een weelde die we lange tijd niet hebben gekend.
Dit geeft ook weer positieve energie aan de andere leden en we kunnen nu méér dan anders, ons ook toe gaan leggen op de zaken die spelen zoals de planstudie N360 en de Buizenzone Eemsdelta.
De donateursactie 2010 is goed verlopen en nu is 72% van de huishoudens donateur. Een zeer mooi resultaat.
Volgend jaar zullen 2 bestuursleden alle niet-donateurs gaan bezoeken zodat de vrijwillige lopers hiervan vrijgesteld zijn.
De aanvraag bij Burendag m.b.t. de monumenten is niet gehonoreerd. Er is nu een brief naar de gemeente uitgegaan met het verzoek om middelen om toch het een en ander te kunnen bewerkstelligen en tevens een aanbod van dorpsbelangen de omgeving van de monumenten in de toekomst door vrijwilligers te laten onderhouden.
Op particulier initiatief zal weer een vergunning voor een oudejaarsvuur worden aangevraagd.
Van de Oud-Hollandse spelletjes en Sint Nicolaasspullen in het dorpshuis zijn inventarislijsten gemaakt.
Er wordt een voorstel gedaan om de rondetafelgesprekken van de gemeenteraad m.b.t. zaken die ons aangaan, te gaan bezoeken. Het bestuur is hierover positief. Eén van deze zaken is o.a. het accommodatiebeleid en wat de gemeente hier in de toekomst mee wil gaan doen.

December:
Mirjam Vos bezoekt als nieuwe gebiedsregisseur voor de noordelijke dorpen de vergadering van dorpsbelangen.
M.b.t. de Buizenzone Eemsdelta is het wachten op de Milieu Effect Rapportage. In het voorjaar 2011 zal nader worden bericht.
Een leuk idee voor een aanvraag bij NL Doet in maart 2011 is misschien het poten van bloembollen onder de bomen aan de zuidzijde van Holwierde. De secretaris zal de aanvraag in orde maken in overleg met wijkbeheer.
Marten Jan Bos heeft na het volgen van een cursus Effectief vergaderen, besloten een aantal keren de voorzittershamer van dorpsbelangen te willen hanteren op proef. De vergadering is blij met dit voorstel.
M.b.t. de agendapunten zal getracht worden de tijd beter te bewaken.
Een bedrijfsklok van de vroegere houthandel Bleeker is aangeboden aan één der leden van dorpsbelangen.
De klok moet enigszins worden gerepareerd. De kosten hiervoor zullen gevraagd worden uit het nieuwe dorpsbudget en de klok zal worden aangeboden aan Stichting Dorpshuis. Als deze hem niet wil hebben zal dorpsbelangen kijken naar een andere bestemmingsmogelijkheid.

6. Dorpsbudget

Op 10 febr. 2010 konden alle plannen voor het dorpsbudget 2010 worden ingediend.
Na inventarisatie en kostenplaatje bleek  het budget niet toereikend voor alle plannen.
Een aantal indieners was bereid hun aanvraag naar beneden toe bij te stellen waarna alles kon worden aangevraagd bij de gemeente.
Deze gaf in maart reeds groen licht voor alle plannen ter besteding van de € 7.720 welke aan Holwierde was toegekend.
Het navolgende is dan ook uit het dorpsbudget 2010 gerealiseerd:
– looprekjes voor de ijbaanvereniging
– picknicktafel voor buurtvereniging Nansum
– budget voor feestavond ter viering van het 25 jarig bestaan van de Kinderspeelweek
– budget voor BBQ en muziek op 5 mei
– 2 vlaggenmasten + vlaggen bij de monumenten
– budget voor tentoonstelling WO II
– budget voor betonblokken rondom de skatebaan
– budget voor Halloweencie. voor een feestavond en iets extra’s voor de kinderen

7. Evenementen

Lijsttrekkersdebat
Op 17 februari organiseerde dorpsbelangen een lijsttrekkersdebat in het dorpshuis als opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen. De avond werd door ‘Thomasvaer en Pieternel’ geopend met een terugblik op de afgelopen coalitiejaren en ondersteund met een powerpointpresentatie.
O.l.v. gespreksleider Johan van Omme konden hierna alle 8 aanwezige fracties reageren op vooraf ingediende stellingen m.b.t. Holwierde en de gemeente in de komende 4 jaar.
Er werd een goed en levendig debat gevoerd waarbij ook het publiek  in de gelegenheid werd gesteld om vragen te stellen.
Helaas was de opkomst van de eigen inwoners (ondanks een volle zaal met aanhangers van de partijen van buitenaf) van dien aard dat dorpsbelangen nadien heeft besloten een dergelijk evenement niet meer te organiseren.

Tentoonstelling WO II
Na veel voorbereidend werk vanaf november 2009 en een verblijf van een dikke week in de Stefanuskerk voor de inrichting, werd op 24 april de tentoonstelling over de WO II officieel geopend door burgemeester Emme Groot. Het merendeel van het getoonde materiaal was afkomstig uit de privécollectie van Joël Stoppels uit Appingedam. Tijdens deze opening werden o.a. alle namen van de burger- en Canadese slachtoffers tijdens de oorlog en bevrijding van Holwierde voorgelezen en herdacht. Veel inwoners van klein tot groot droegen aan deze opening hun steentje bij en al met al was het dan ook een zeer indrukwekkende en plechtige opening.
Van 24 t/m 29 april werd de tentoonstelling door 1419 geregistreerde gasten bezocht en van 9.00 tot 14.30 uur op de doordeweekse dagen waren er groepen van 11 verschillende scholen uit de gemeenten Appingedam en Delfzijl.
Een greep uit de reacties in het gastenboek: “Indrukwekkend, herinneringen komen boven, super goed gedaan, prima opgebouwd, geweldige tentoonstelling, voor herhaling vatbaar, als een historische roman, bewaar het goed, belangrijk ook voor de jeugd”.
Uit de reacties van de eigen inwoners bleek wel dat deze tentoonstelling een breed draagvlak had onder de inwoners en dat we, in elk geval voor eventjes, Holwierde op de kaart hadden gezet.

4 mei, een herdenking anders dan anders
In de aanloop naar de dodenherdenking hebben de 4 mei commissie en stichting dorpsbelangen nauw samengewerkt. Dit resulteerde in een bezinningsinloop in de Stefanuskerk,  gevolgd door een stille tocht naar de monumenten aan de Gedempte Haven.
Op deze wijze hebben de organisatoren getracht een eenheid te creëren tussen het herdenken in de kerk en de plechtigheden bij de monumenten.
De bezinningsinloop werd zeer goed bezocht waarna veel inwoners meeliepen  in de stille tocht naar de monumenten. Als afgevaardigde van de Gemeente Delfzijl was de pas geïnstalleerde wethouder dhr. Mahmut Kaptan aanwezig die zeer veel waardering had voor de wijze waarop de inwoners van Holwierde gestalte gaven aan de 4 mei herdenking.

5 mei ’65 jaar Vrijheid’
De voor deze dag in het leven geroepen 5 mei cie. met vertegenwoordigers uit verschillende buurtverenigingen, is vanaf november 2009 druk in de weer geweest om van deze dag een zeer feestelijke geheel te maken.’s Morgens al direct de parade van de wagens van Keep them Rolling waarvoor veel belangstelling was, zelfs van buiten onze grenzen. Voor de praalwagenoptocht ’s middags was reed maandenlang gedacht, gebouwd, geschilderd, roosjes gevouwen en kinderen (en volwassenen) in de kleren gestoken met als resultaat een prachtige stoet van 13 praalwagens die gedurende bijna 3 uur aan het oog van de toeschouwers voorbij trok. In het geheel was slechts 1, maar wel een zeer dappere Daniella Wiersema als ‘fietsgroep’ te ontdekken.
Aan deze optocht werden de volgende prijzen toegekend:
1e prijs: de vlinder van Nansum
2e prijs: de tank van Eensgezind
3e prijs: de ‘Ride to Freedom’ van MTC
een eervolle vermelding ontving het achterhuis van Anne Frank van de Hoofdweg Oost-West.
Daniella kreeg alle medailles omgehangen, zij was per slot van rekening enig in haar soort.
Na de optocht de BBQ en feestavond in en rond het dorpshuis. Ongeveer 200 grote en kleine inwoners genoten van al het lekkers en de muziek van het Bierumer Mannenkoor met Canadese liedjes, de one-man show van Jacob Bronsema en de DJ-vrienden van Jos Bosma.

Kinderspeelweek, 25 jaar
In dit jaarverslag hoort in het rijtje van evenementen ook de Kinderspeelweek thuis omdat deze officieel onder de activiteiten van Stichting Dorpsbelangen valt. Al 25 jaar kent de Kinderspeelweek een uitstekend zelfstandig opererend bestuur waarbij dorpsbelangen alleen over de schouders hoeft mee te kijken.
Een jubileumjaar voor dit evenement en hoe kan het ook anders dan dat het thema gewoon “Feest” was.
De kinderen hebben weer heel veel plezier gehad deze week met  gelukkig veel droog weer. Traditioneel was op vrijdagavond weer de optocht met aansluitend het oplaten van de ballonnen. Hierna werd door dorpsbelangen teruggekeken op 25 jaar Kinderspeelweek en aan ieder bestuurslid een attentie overhandigd. Daarna was het tijd voor het afsluitende feest in de grote tent op het trapveldje met live muziek. Alle (oud) bestuursleden, leiding en inwoners waren hiervoor uitgenodigd.
Op naar de volgende 25 jaar!

Sint Maarten
Ondanks regen en stormachtige wind kwamen op 11 november zo’n 60 kinderen naar het dorpshuis om hier hun lampionnentocht te beginnen. O.l.v. meester Vleems werden een aantal Sint Maartenliedjes gezongen en bij de uitgang kregen de kinderen van dorpsbelangen een presentje mee.

Filmavond
Zo’n 50 belangstellenden hebben op 13 november in het dorpshuis gekeken naar de film ‘Holwierde 65 jaar Vrijheid’ en het stukje over Molen De Hoop uit de film ‘Stoere Werkers’ gemaakt in 1932. Onder de bezoekers ook leden van de fam. Bleeker uit verschillende windstreken van ons land. De reacties van het publiek op deze films en dit initiatief van dorpsbelangen  waren zeer positief. Dhr. W. Bleeker overhandigde dorpsbelangen na afloop 10 exemplaren van zijn boekje “Dat komt nie nait weer over” met verhalen over Holwierde en haar inwoners. Dorpsbelangen mocht deze boekjes verkopen en de opbrengst voor de eigen kas bestemmen.
De film over molen De Hoop is te zien op You Tube en op onze website.

Sint Nicolaas

Op 27 november kwam Sint Nicolaas met 5 van zijn Pieten naar Holwierde. Na een rondrit door het dorp en muzikaal begeleid door het Delfzijls Harmonie Orkest, werd de Goedheiligman bij het dorpshuis begroet door juf Ineke Vries. Van 14- 16.30 uur mochten de kinderen hierna in het dorpshuis Sint Nicolaas begroeten en een cadeautje in ontvangst nemen. Tijdens de rondrit werd even gestopt op de Rippert waar Sint Nicolaas aan juf Marja Hommes een bloemetje overhandigde als dank voor de vele jaren dat zij de Sint in Holwierde heeft verwelkomt.

8. Achter de schermen

Niet of niet direct zichtbaar voor de inwoners, is Stichting Dorpsbelangen  ook in 2010 weer op vele terreinen actief geweest achter de schermen.

Gemeente
- De gemeente organiseerde een thema-avond over de krimpproblematiek met presentaties en workshops. Dorpsbelangen vond de avond wel interessant maar vraagt zich af wat een dergelijke avond de gemeente oplevert aan handvaten.
– Op verzoek van dorpsbelangen heeft de gemeente positief besloten om materiaal en beplanting ter beschikking te stellen om de directe omgeving van de monumenten weer naar    de zin van de inwoners te maken.
– Van de uitnodiging van het team communicatie van de gemeente voor een overleg tussen alle websiteredacties binnen de gemeente, is door dorpsbelangen gebruik gemaakt.
Zinvol om te weten hoe ‘de pollepels in andere keukens’ worden gehanteerd.

Vereniging Groninger Dorpen
- De jaarvergadering van de VGD werd bezocht en ook hier ging het o.a. over het thema ‘krimp’. Een presentatie over de landschappelijke historie was erg interessant.
–  Dorpsbelangen heeft  meegedaan aan een excursiedag  door Oost- Groningen en de thema- avonden  ‘Het digitale dorp’, ‘Dorpsschool van de toekomst’ en ‘Help/hoera ons dorp    krimpt’ bezocht.
– Eén der bestuursleden volgde de cursus ‘leer effectief vergaderen’.

Buizenzone Eemsdelta
Een aantal bijeenkomsten over deze eventueel aan te leggen buizenzone zijn door dorpsbelangen bezocht. Momenteel kunnen we niet veel meer doen dan afwachten voor welke variant uiteindelijk gekozen gaat worden na de diverse nog uit te brengen rapportages. Mocht hierbij het Holwierder tracée de voorkeur verdienen, dan zullen er nog verschillende bijeenkomsten zijn waarop Holwierde haar stem kan laten horen en kunnen zienswijzen worden ingediend.

Waddenwandelen
Het project waddenwandelen van Stichting Landschapsbeheer zocht meedenkers vanuit diverse organisaties.
Johan van Omme is namens dorpsbelangen in de commissie Delfzijl gaan zitten en onderzoekt de mogelijkheden van wandeltochten in en rondom Holwierde.

Na-schoolse activiteiten
Op uitnodiging van het Huis van de Sport heeft dorpsbelangen bijeenkomsten bezocht over het NASB project (Nationaal Actieplan Sport en Bewegen). Een actieve rol voor dorpsbelangen is binnen de verschillende projecten niet nodig, wel is het goed deze ontwikkelingen te volgen en te weten wat zich in het eigen dorp en directe omgeving afspeelt.

Jeugdhonk
Als Stichting ‘De Teertun’ gaat het jeugdhonk vanaf dit jaar zelfstandig verder. Er is volop gewerkt aan het bewoonbaar maken van het jeugdhonk en toen dit eenmaal zover was, heeft dorpsbelangen zichzelf uitgenodigd om het geheel eens in ogenschouw te nemen. Dit natuurlijk niet zonder bedoeling.
Dorpsbelangen had namelijk in 2009 een geldbedrag van € 1000,- in de wacht gesleept bij de uitreiking van de ‘Helden om de Hoek’- prijs. Zeer stil hebben we de besteding van dit bedrag gehouden tot aan……… het moment dat het nieuwe jeugdhonk klaar zou zijn.
Van dit geld is n.l. een grote flatscreen televisie gekocht evenals een Dvd-speler en een Nintendo Wii spelcomputer met spelletjes voor het jeugdhonk. De jongeren waren zeer blij met deze cadeaus.

SOP overleg
Jaarlijks vindt er overleg plaatst tussen verschillende organisaties binnen het afgesloten convenant m.b.t. het gebruik van de sport ontmoetingsplek op de parkeerplaats. Ook dorpsbelangen participeert hierin.
Helaas waren dit jaar de jongeren zelf afwezig maar toch was er sprake van een constructief overleg waarbij verschillende zaken zoals het opruimen van afval, het lawaai van brommers e.d. na 22.00 uur etc. werden besproken en naar oplossingen werd gezocht.
Een dergelijke bijeenkomst blijft noodzakelijk in de toekomst om te borgen dat zowel de gebruikers van de SOP als ook de omwonenden prettig met elkaar om kunnen blijven gaan.

9. Slotwoord

Op veel verschillende terreinen heeft Stichting Dorpsbelangen ook in 2010 weer de belangen van ons dorp en haar leefbaarheid behartigd.
Het meest in het oog springend waren hierbij wel de tentoonstelling WO II, een andere opzet van de 4 mei herdenking en de feestelijke 5 mei viering.
Dankzij een uitbreiding van het bestuur met 3 leden kan dorpsbelangen ook achter de schermen meer tijd en energie steken in alle belangen waarmee ons dorp in de toekomst mogelijk te maken krijgt.
Dank zijn we ook dit jaar weer verschuldigd aan alle vrijwilligers die zich belangeloos voor ons inzetten door mee te willen helpen bij de donateursactie, het ophalen van de Sint Nicolaaszakjes, het meehelpen bij het organiseren van Sint Maarten/ Sint Nicolaas en dit jaar ook de vele handen die nodig waren voor de tentoonstelling.
Uw support en positieve reacties geven ons energie om ook in 2011 weer te staan voor, naast en achter onze inwoners.

23 februari 2011
secretaris Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

Jacqueline de Jonge- Stallaert