Holwierde


JAARVERSLAG 2009

1. Samenstelling bestuur:
Afscheid hebben we dit jaar genomen van Gerda v.d. Roest, vele jaren bestuurslid  met dito inbreng, en van Klaas Winter en Roelf Folkersma, beide leden gedurende een kortere tijd.
Als nieuw lid hebben we Gerkje Dieters verwelkomt, waarbij het bestuur weer op 4 leden zit.
Naast Gerkje, dragen Nico Nolden als lid, Adri Helmink als penningmeester en Jacqueline de Jonge als secretaris bestuursverantwoordelijkheid. U ziet dat we geen voorzitter hebben en deze functie rouleren we dus maar uit nood tijdens de vergaderingen.

Een bestuur met 7 leden zou het meest ideale zijn om de druk op te weinig  schouders weg te nemen, want met z’n 4- ren doen we wel alles wat er moet gebeuren en gelukkig nog steeds met plezier. Een paar mensen erbij, zou ons vrijwilligerswerk wel een stuk makkelijker maken.
In de afgelopen 2 jaar hebben we veel mensen voor een bestuursfunctie gevraagd echter zonder resultaat.
Zegt u nu: “Ik ben niet gevraagd maar ik heb zin en tijd en vindt dorpsbelangen voor de leefbaarheid in ons dorp van groot belang”, dan hebben we helaas nog niet aan u gedacht maar neem dan a.u.b. contact met ons op.

2. Helden om de Hoek
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 2009 van de Gemeente Delfzijl hebben we na inschrijving hierop,  een prijs van €1000,- in ontvangst mogen nemen. De besteding hiervan weten wij al lang maar moeten we nog steeds geheim houden. Als alles goed gaat, kunnen we dit in de loop van 2010 onthullen.

3. Dorpspunt
Op  4  maart en  2  april zijn informatieavonden  gegeven m.b.t. tot  het evt.  instellen van de gemeente van een dorpspunt in Holwierde en een inventarisatie van de behoefte hiertoe.
Op beide avonden samen kwamen slechts 15 personen. Veel de weinig om een goede afspiegeling van wensen te geven. Het plan voor een dorpspunt is nu eerst in de ijskast gezet. Woldendorp en Spijk hebben ieder een steunpunt (= dorpspunt) toegewezen gekregen.

4. Speelruimteprojectplan
Na 2 jaar van hard werken is het dorpsbelangen samen met Speeltuin “Ons Plekje” gelukt om de speeltuin op te knappen en van nieuwe toestellen te voorzien en een skatevoorziening met sport- en ontmoetingsplek op de openbare parkeerplaats te realiseren.
Op 24 april werd het geheel feestelijk geopend met stralend weer, parachutisten die het te ondertekenen convenant kwamen brengen, demonstraties op de skatebaan en in de panna-boarding, speciale spelletjes in de speeltuin en heel veel publiek. Een fantastische dag!
Rondom deze opening zijn er 2 radio-uitzendingen geweest van RTV Noord waaraan dorpsbelangen heeft meegewerkt.

5. 4 en 5 mei
Evenals andere jaren hebben we op 4 mei onze doden uit de WO II herdacht en stilgestaan bij de slachtoffers van geweld wereldwijd.
Als dorpsbelangen vinden we het erg belangrijk deze herdenking goed en waardig te laten verlopen en we zijn blij met de vele positieve reacties.
Fijn dat we niet alleen de leuke dingen maar ook zo’n moment van stilstaan bij…. met elkaar als inwoners willen delen.
Op 5 mei kwamen de wagens van Keep them Rolling die de Pockettour Delfzijl reden, pauzeren in Holwierde. Dit op uitnodiging van dorpsbelangen die alle deelnemers  een versnapering heeft aangeboden. Zowel de wagens als de Pipe-band hebben veel publiek getrokken.

6. Jeugdhonk
U hebt het vast al wel gezien of gehoord: sinds eind mei staat er weer een  jeugdhonk op de parkeerplaats en zijn enthousiaste jongeren sinds oktober hard aan de slag om dit honk bewoonbaar te maken. Zij worden gecoacht door de  nieuwe jongerenwerkster van Stichting Welzijn en Dienstverlening, Annemarie de Jager.
Ook is een wens van dorpsbelangen als van henzelf in vervulling gegaan. Sinds dit  jaar is het jeugdhonk zelfstandig en draagt haar eigen verantwoordelijkheid. Als Stichting “De Teertun”gaan zij nu door het leven met een eigen bestuur, statuten, inschrijving bij de K.v.K en zelfs al een logo.
Onder u zijn reeds gulle gevers geweest m.b.t. enig huisraad en ook heeft het bestuur voor een mooie prijs de volledige inventaris (bar, tafels, stoelen en geluidsinstallatie) van een personeelsruimte uit het Delfzicht Ziekenhuis bij bod weten te bemachtigen.

7. Dorpsbezoek College
Op 1 september bracht het voltallige college van B & W een bezoek aan Holwierde.
Door dorpsbelangen was bedacht hen eerst te laten wandelen naar de supermarkt om te laten zien hoe goed het concept is waarop de winkel kan draaien en behouden kan blijven voor ons dorp.

Hierna hebben we onze gang in de stromende regen vervolgd over het ‘Hendericoterrein’ om het college  de  rommel  en  het  onkruid  te  tonen.  Het  ‘gat’ van  Holwierde  blijft nog  steeds  een zorgenkindje.  Na  een  bezoek  aan  de  skatevoorziening  en  SOP,  werden  we  door  de  nieuwe predikant en een lid van de kerkrentmeesters welkom geheten in de Stefanuskerk. Hier kon het college het mooie interieur eens bekijken en de plannen aanhoren om tot een andere inrichting te komen. Met name dit laatste bezoek is bij het college zeer goed gevallen.
Aansluitend was er voor alle inwoners gelegenheid met het college te praten. Slechts 6 personen onder u hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Ondanks deze wel heel erg lage opkomst, was het gesprek erg zinvol.
Misschien moeten we uit deze lage opkomst concluderen dat, wanneer het ons m.b.t. de gemeente relatief goed gaat, we onze gezichten niet laten zien en alleen komen als er te klagen valt. Dit is zeker niet de bedoeling van een collegebezoek. Zo’n bezoek voorziet ons ook van veel informatie, toekomstplannen en zorgen die ons allen aangaan. Denkt u maar eens aan de krimp in deze regio en het inspelen hierop vanuit de gedachte dat ook  Holwierde/ Nansum kunnen ontgroenen en vergrijzen. Wat heeft dit voor impact op de leefbaarheid in ons dorp?
Hopelijk mogen we ook u tijdens het volgende bezoek in 2010 verwelkomen.

8. Dorpenoverleg
Op 10 november j.l. was dorpsbelangen Holwierde gastheer van het gezamenlijke dorpenoverleg van de gemeente Delfzijl. Eén keer per jaar komen we als zodanig bij  elkaar om gezamenlijke punten m.b.t. onze dorpen en de gemeente te bespreken.
Dit jaar waren ‘Krimpen en Groeien’ en de komende gemeenteraadsverkiezingen o.a. onderwerpen op de agenda.

9. Sint Maarten en Sint Nicolaas
Als vanouds hebben de kinderen op deze dagen weer genoten. Voor dorpsbelangen altijd weer een hele organisatie maar erg leuk om te doen. Gelukkig hebben we hierbij de hulp van extra handen om alles voor elkaar te krijgen en goed te laten verlopen. Marja Hommes, Rita Keizer en Jeanette ten Hove zijn hierbij altijd weer bereid om ons te helpen waarvoor opnieuw veel dank.
De rijtoer van Sint Nicolaas heeft dit jaar helaas niet alle straten aangedaan. Dit omdat het C.B.S. reeds om 14.00 uur ergens anders moest zijn en verzuimd heeft dit aan ons te melden. Erg jammer, maar een leer voor een volgende keer om de tijdsduur af te spreken.

10. Dorpsbudget
Ook in 2009 hebt u met elkaar het dorpsbudget weer goed besteed.
De dorpskrant ontving ruim €1600,- voor de aanschaf van een nieuwe computer. De pompoenenmarkt kreeg eveneens een bijdrage van €1600,-
De organisatie van de Classic Night en de feestavond met Erwin de Vries zijn uit het dorpsbudget betaald.
De Vereniging Begraafplaats kreeg €750,- voor beplanting rondom het nieuwe gedeelte.
Ook  de  Hike- tocht  in  september kwam uit het dorpsbudget evenals de blikvanger op de parkeerplaats.
Momenteel wordt gekeken naar de kosten van een beamer met projectiescherm voor het dorpshuis uit het restant wat nog over is.
Al  met  al  hebben  we  in  deze  2  jaar  veel  goede  en/of  leuke  dingen  met elkaar  weten  te bewerkstelligen van dit geld.

11. Wat deden we nog meer in 2009?

 • Bezoek aan de Vereniging Groninger Dorpen i.v.m. de feestelijke opening van het nieuwe kantoor in Ten Boer.
 • Contact met gemeente i.v.m. plan om 2e  bruggetje weg te halen aan het „trapveldje‟. De gemeente moet bezuinigen dus……..geen schijn van kans.
 • Naar de gemeente i.v.m. evaluatie dorpsbudgetten 2008
 • Contact met gemeente i.v.m. verkeersproblematiek Gedempte Haven> er  staat nu een prachtig bord door de aanwonenden ontworpen wat duidelijk aangeeft welke rijroute gewenst is.
 • Volgen van de planstudie N360, het ‘karrespoor’ van Delfzijl naar Groningen.
 • Ophalen van de donateursgelden 2009 > dank voor uw bijdrage als trouwe donateur.
 • Bezoek aan de gemeente Delfzijl i.v.m. het project “Duurzaam Veilig”.
 • Bezoek aan thema- avond gemeente Delfzijl “Krimpen en Groeien”.
 • Bezoek aan Leermens i.v.m. uitnodiging Kerngroep Landschap en Erfgoed Fivel.
 • Contact met gemeente Delfzijl i.v.m. parkeerproblematiek Pastorielaan.
 • Ophalen Sint Nicolaaszakjes.
 • Onderhouden eigen website
 • Opstarten werkgroep 5 mei 2010.

12 december 2009
secretaris Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

Jacqueline de Jonge- Stallaert