Holwierde


JAARVERSLAG 2007

1. Inleiding
Met het jaarverslag 2007 wil stichting dorpsbelangen verantwoording afleggen aan haar donateurs en alle overige inwoners van Holwierde. Tevens biedt het verslag een goed overzicht van de talrijke activiteiten van Stichting Dorpsbelangen.
Wederom heeft namelijk het voorbije jaar een zeer actieve inbreng van het bestuur gevraagd op tal van gebieden. Denkt u hierbij onder andere aan de herinrichting van de Hoofdweg, het zeer omvangrijke Speelruimteprojectplan, de inzet t.a.v. de wederopbouw van het afgebrande jeugdhonk en daarnaast ook de jaarlijks terugkerende evenementen die Stichting Dorpsbelangen voor haar inwoners organiseert.
In dit jaarverslag vindt u de verantwoording voor de inhoud van de vergaderingen terug in de vorm van verslagen van de verschillende evenementen, projecten en bestuurlijke activiteiten.

2. Doelstelling
Sinds de oprichting van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” op 18 augustus 1997 staat in de statuten de volgende doelstelling:
de Stichting heeft als doel het in de breedst mogelijke zin behartigen van de dorpsbelangen en het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting.
Getracht wordt bovenstaande doelstelling te realiseren door:

 • het bijeenbrengen van de benodigde gelden, o.a. door werving van donateurs;
 • het binnen haar mogelijkheden organiseren en ondersteunen van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting;
 • het onderhouden van goede relaties met de gemeente Delfzijl;
 • het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties;
 • het bevorderen van goed overleg tussen verenigingen, belangengroeperingen en dergelijke in het werkgebied van de stichting.

Mede om bovengenoemde onderdelen waar te kunnen maken is de stichting lid van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).
Verder vindt overleg plaats met de aan de stichting hangende besturen van de Kinderspeelweek, het Jeugdhonk en de Websitecommissie.
Waar nodig is er de samenwerking met andere verenigingen in het dorp alsmede een regelmatig overleg met het college, raad en beleidsmedewerkers van de gemeente Delfzijl.

3. Stichtingsbestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen en zag er in samenstelling op 31 december 2007 als volgt uit:
– voorzitter: vacant
– secretaris: Jacqueline de Jonge
– penningmeester: Adri Helmink
– lid: Nico Nolden
– lid: Gerda v.d. Roest
– lid: vacant
In juni 2007 hebben Petra de Boer en Renate van der Schans afscheid genomen als leden van de stichting. Helaas in het tot op heden niet gelukt plaatsvervangers voor hen te vinden.

4.   Financieel verslag 2007

Inkomsten Uitgaven
donateurs € 998,00
algemene kosten € 92,00
verzekering € 211,00
sinterklaas € 935,58 € 946,66
kerst € 0,00
vergaderkosten € 289,55 € 198,60
4/5 mei € 93,00
website € 145,11
St. Maarten € 29,16
Groningeravond € 125,00
Speelruimte € 263,59
€ 2.223,13 € 2.104,12
Resultaat 2007 € 119,01
Resultaat 2006 € 321,52

5.     Jaarverslag
5.1     Het jaar 2007 uit de notulen

Januari:
Vanwege nieuwe regelgeving heeft dorpsbelangen geen vergunning aangevraagd voor een oudejaarsvuur. Het is nu door enkele jongeren zelf opgepakt en Pascal Nolden heeft de vergunning aangevraagd. De brandbult is zonder incidenten in vlammen opgegaan en het was er gezellig rondom.
De plannen m.b.t. de 1e  fase van de verkoop woningen Henderico-terrein is gewijzigd. Het is nu mogelijk de kavels wat verder naar achteren eerst te verkopen, dit betekent 10 kavels en 6 woon-werkkavels.
De gemeente wil de skate-aanvraag van dorpsbelangen combineren met plannen voor de speeltuin. Vanuit dorpsbelangen wordt opgemerkt dat het hier om 2 verschillende leeftijdsgroepen gaat die niet gezamenlijk benaderd kunnen worden.
Besloten wordt t.b.v. de website een oproep te doen in de dorpskrant zodat meer mensen betrokken zijn bij de inhoud hiervan. Hierbij valt te denken aan verslagleggers, fotografen ect.
Aan dorpsbelangen zijn door een echtpaar uit Appingedam Oud-Hollandse spelletjes aangeboden voor eigen gebruik. Besloten wordt deze spelletjes, na een opknapbeurt, aan dorpsverenigingen uit te lenen.

Februari:
Johan van Omme zal worden gevraagd om dorpsbelangen te vertegenwoordigen bij het 1e plattelandsparlement op 17 februari in Winsum.
In de loop van februari zullen gesprekken plaatsvinden met jongeren, mensen van de gemeente en de SWD ( Sociaal Welzijn Delfzijl) m.b.t. tot de toekomst van het jeugdhonk en de aanvraag voor een skatevoorziening.
Er heeft 1 persoon gereageerd op de vraag om hulp voor de website.
Er komt een oproep in de dorpskrant om meer van het tunneltje gebruik te maken i.p.v. rechtstreeks over de Hogelandsterweg over te steken.

Maart:
Mark Smit, gebiedsregisseur gemeente voor de noordelijke dorpen en Lisette Stuut, opbouwwerkster bij de SWD komen zich aan dorpsbelangen voorstellen en uitleg geven over hun functies en de mogelijkheden die dorpsbelangen heeft om van hen gebruik te maken.

April:
De gemeente vraagt dorpsbelangen om advies voor een naam voor de nieuwe weg op het Hendericoterrein. Besloten wordt de inwoners via de dorpskrant een naam te laten bedenken en vervolgens de volgens dorpsbelangen beste 3 aan de gemeente aan te reiken.
Het beeldkwaliteitplan van het Henderico-terrein is aan dorpsbelangen aangeboden. Johan van Omme bezoekt de vergadering en geeft uitleg over zijn kandidaatstelling voor een bestuursfunctie in de VGD. Ook over de VGD zelf geeft hij inhoudelijk informatie.

Juni:
Uit de inzendingen (27 stuks) voor een nieuwe straatnaam Hendericoterrein worden door dorpsbelangen de besten uitgekozen. Dit zijn er 2 welke aan de gemeente aangeboden zullen worden waarvan de eerste (Balkgat) met stip.
De huisarts betrekt een nieuw onderkomen naast de supermarkt. Dorpsbelangen zal bij de officiële opening een bloemetje overhandigen.
Van Petra de Boer en Renate van der Schans wordt met een terugblik op hun jaren in dorpsbelangen afscheid genomen als bestuursleden.

September:
Op de vergadering zijn wederom een aantal gasten van de gemeente aanwezig, ditmaal met een presentatie over de gemeentelijke visie op locaal sociaal beleid en de regie om dit beleid uit te voeren. DOA-support zal w.s. de supermarkt gaan voortzetten na de sluiting in juli door het echtpaar van Steen.

Oktober:
Dorpsbelangen vult de POP ( provinciaal omgevingsplan) enquête in op verzoek van de provincie.
De inwoners zullen worden gevraagd of er interesse is in de aanleg van een Jeu- de- Boulebaan.

November:
Het concept Wmo beleidsplan wordt door de gemeente aan dorpsbelangen aangeboden. Dit is een dermate ambtelijk stuk dat dorpsbelangen besluit aan dit concept geen aandacht te besteden.

5.2      Evenementen

Dorpenronde 16 januari “de Heekt’.
Het college van B & W bracht samen met enige beleidsmedewerkers een bezoek aan Holwierde/ Nansum i.v.m. de dorpenronde.
Tijdens deze avond  werd door het college ingegaan op vooraf door dorpsbelangen ingebrachte zaken zoals: status nieuw bestemmingsplan, uitbreiding begraafplaats, gebrek aan vrijwilligers en financiën Jeugdhonk en status aanvraag skatevoorziening. Overige ingebrachte punten die aan de orde kwamen waren:onderhoud sloot tussen sportpark en Hoofdweg, vraagstelling om sportvelden te privatiseren en/of sportvoorzieningen te clusteren.
Kort samengevat werden de volgende antwoorden op alle ingebrachte punten gegeven:

 • Status bestemmingsplan >actualisering van de bestemmingsplannen zal in het voorjaar 2007 voortvarend worden opgepakt.
 • Uitbreiding begraafplaats > wordt met nieuw bestemmingsplan meegenomen maar directe actie is noodzakelijk.
 • Problematiek Jeugdhonk >gemeente gaat onderzoeken of een structurele verhoging van de subsidie mogelijk is en daarnaast kan men een beroep doen op het jongerenwerk i.v.m. tekort vrijwilligers en gebrek aan activiteitenorganisatie.
 • Skatevoorziening > valt binnen speelruimtebeleid en gemeente komt hier eind januari op terug.
 • Sloot sportpark/ Hoofdweg > er is discussie of de sloot al dan niet is schoongemaakt, gemeente zegt van wel, eigenaar andere deel zegt van niet. College beloofd dit uit te zoeken.
 • Privatisering sportvelden en/ of clustering >er komt een sportnota waarin privatisering terug komt. Deze nota komt voor de zomer bij de raad te liggen. M.b.t. clustering is alles mogelijk maar hiervoor moeten de verenigingen eerst zelf om tafel en met een plan naar de gemeente komen.

Grunneger oavend
Door dorpsbelangen werd op 14 februari een Grunneger oavend georganiseerd in dorpshuis  “de Heekt‟. Hiervoor waren de dames Coby Vermeeren, docente Grunneger Toal en Kunny Luchtenberg, schrijfster, uitgenodigd via de stichting Grunneger Taol.
Ondanks een zeer matige opkomst van 15 gasten was het een zeer geslaagde avond maar gezien de kosten in relatie tot de opkomst niet voor herhaling vatbaar.

Dodenherdenking 4 mei
Evenals voorgaande jaren organiseerde dorpsbelangen de dodenherdenking bij de monumenten op de Gedempte Haven. Geconstateerd kon worden dat er iets minder publiek was dan in andere jaren. Helaas kon de aanwezige muziekvereniging het Canadese volkslied niet ten gehore brengen, ondanks dat dit van te voren goed met hen was gecommuniceerd.

Kinderspeelweek
Onder voortreffelijke leiding van hoofdbestuur en leiders van de KSW werd in 2007 de 22e  editie van de kinderspeelweek gehouden. Het thema was “in de ruimte”.
Aan het zeer beproefde concept van activiteiten werd door de oudere kinderen ook nog het schilderen van de tunnel onder de Hogelandsterweg toegevoegd waarbij op de wanden van te voren de belijning was aangebracht. Voor het ontwerp hiervan tekende Herminda Vleems en zij was samen met Nico Nolden dan ook bij de uitvoering hiervan betrokken.Vanaf de zee tot aan de kern werd Holwierde aan de ene zijde ingeschilderd en op de andere wand werden alle sporten met hun verenigingen uit Holwierde uitgebeeld.
Een zeer fraaie tunnel was het resultaat maar helaas werden de schilderingen na enkele weken al weer beklad met graffiti- uitingen. Door dorpsbelangen is hiervan melding gedaan bij de politie maar helaas zijn de daders niet bekend geworden.

Infoavond 5 september
Samen met de begrafenisvereniging hield de speelruimteprojectgroep (mede vertegenwoordigd door dorpsbelangen) een informatieavond in ‘de Heekt’. Hierbij waren ook betrokken beleidsmedewerkers van de gemeente aanwezig.
Uitleg werd gegeven over de nabije uitbreiding van de begraafplaats vanwege het feit dat de begrafenisvereniging en de gemeente hierover tot overeenstemming waren gekomen en na de pauze werd informatie gegeven over het speelruimteprojectplan, haar oorsprong, doel en te bewandelen wegen en fondsen.

Sint Maarten
Op zaterdag 10 november waren vooraf aan de lichtjestocht, alle kinderen en evt. ouders/begeleiders weer door dorpsbelangen uitgenodigd in ‘de Heekt’. Zo’n 100 kinderen lieten hier dan ook hun lampion zien en onder leiding van Marja Hommes werden vele liedjes gezongen. Bij de uitgang kregen de kinderen van dorpsbelangen een bellenblaas mee.

Sint Nicolaas
Ook dit jaar brachten Sint Nicolaas en 3 Pieten een bezoek aan Holwierde.
Na de rondrit door het dorp en het passeren van obstakels aan de Hoofdweg i.v.m. de herinrichting hiervan, konden Sint met zijn gevolg en alle kinderen welkom worden geheten in ‘de Heekt’ door Maja Hommes.
In de grote zaal konden de pieten laten zien hoe vaardig zij waren in het beklimmen van daken, het gooien van pakjes in de schoorstenen e.d. Dit alles onder grote hilariteit van de kinderen. Dhr. Jaap Ruzius verleende op zijn keyboard de muzikale ondersteuning van de liedjes. Wederom een geslaagde middag.

5.3      Projecten

Werkgroep herinrichting Hoofdweg
Om de Hoofdweg zoveel mogelijk van en voor de inwoners/ gebruikers te laten zijn, kwam de gemeente eind 2006 met het voorstel aan dorpsbelangen om een werkgroep in het leven te roepen welke samen met de gemeente gestalte aan de herinrichting zou kunnen geven.
Dorpsbelangen heeft, naast haar eigen afvaardiging in de persoon van Jacqueline de Jonge, 4 inwoners gevraagd om zitting te nemen in deze werkgroep. Dit waren dhr. Bart Bos, dhr. Dick van der Meulen, dhr. Bert Oosting en mevrouw Catrien Schanssema. Samen met dhr. J. Veldman, projectleider namens de gemeente, is deze werkgroep 13 x bij elkaar geweest en heeft zij in maart 2007 een infoavond voor de inwoners gegeven met de voorlopige adviezen. Van de mogelijkheid (ook tussendoor) tot het geven van adviezen, ideeën e.d. aan deze werkgroep door de inwoners, is slechts door 2 personen gebruik gemaakt.
Nadat in mei 2007 het bestek was getekend en in juni aanbesteed, konden in augustus de werkzaamheden een aanvang nemen.
Als snel bleek bij de werkgroepleden dat de herinrichting toch op meerdere punten andere vormen kreeg dan dat met de gemeente was overeen gekomen.
Zo werden er andere klinkers (kleur en grootte) gelegd dan als monster in mei was gepresenteerd en ook werden deze klinkers in een ander verband gelegd. Tevens werd er één breed trottoir aangelegd zonder groenstroken (vooral zuidzijde Hoofdweg)en kwamen er aan één kant van de weg verhoogde trottoirbanden terwijl bij het nemen van een keuze tussen een 50 km of 30 km zone uitdrukkelijk was aangegeven dat landbouwers en overig breed transport geen hinder mochten ondervinden van geparkeerde voertuigen op de rijbaan en kunnen uitwijken over de parkeerstroken (shared-space principe = geen verhogingen in de totale breedte van de bestrating en asfalt). Er zou ook een ander soort asfalt komen i.p.v. het „stille‟ asfalt zoals beloofd en op de bestektekeningen waren niet de snelheidsmaatregelen te zien bij de ingang van de 30 km zone zoals was besproken.
Het niet aanbrengen van verlaagde banden aan weerszijden van de weg, was voor de werkgroep de hoofdreden om aan de bel te trekken bij de gemeente maar in een gesprek met de projectleider en het hoofd van zijn afdeling werden alle punten van veranderingen in het bestek ontkend.
Dit was voor de werkgroep aanleiding om geen verantwoordelijkheid meer te willen dragen voor de uitvoering van de werkzaamheden en haar taken in oktober terug te geven aan dorpsbelangen waarbij de werkgroep werd ontbonden.
Vanaf die tijd onderhield dorpsbelangen summier contact met de gemeente, met name over het gevaar van de rijrichtingen, het afsluiten van stukken zonder dat hierover was gecommuniceerd en het niet informeren door de gemeente aan aanwonende ondernemers over de werkzaamheden en de gevolgen van bereikbaarheid die dit met zich meebracht.
De werkzaamheden zouden op 14 december volgens plan moeten zijn afgerond, echter bij het schrijven van dit verslag (maart 2008) worden nog steeds werkzaamheden uitgevoerd.

Speelruimteprojectplan
In maart 2007 zijn de leden van dorpsbelangen, de speeltuinstichting, jeugdhonk, skatejongeren en beleidsmedewerkers gemeente bij elkaar geweest om alle plannen ten behoeve van kinderen en jongeren met elkaar te bespreken. Afgesproken werd om een gezamenlijk plan te schrijven t.b.v. subsidies en fondsen voor werkzaamheden en nieuwe toestellen in de speeltuin, een skatevoorziening en een sport-ontmoetingsplek.
Hiertoe is een projectgroep geformeerd uit leden van dorpsbelangen, de speeltuinstichting en 3 skatejongeren. In juni 2008 werd dit plan met de bijbehorende verzoeken om subsidie/ gelden gepresenteerd aan de gemeente Delfzijl, nationale en regionale fondsen en locale bedrijven.
Nagenoeg alle gelden waren in december 2007 verworven en diverse gesprekken met de gemeente gevoerd over de uitvoering van alle plannen. Eind december 2007 waren de plannen m.b.t. de speeltuin rond, de skatevoorziening voor plaatsing op de parkeerplaats aangevraagd en werd door de jongerenwerkster van het SWD nog onderzocht of en waar het wenselijk was om een sport-ontmoetingsplek te realiseren.
Zeer veel uren werk aan dit project brengen hopelijk in 2008 het gewenste resultaat.

Website
Van de mogelijkheid tot plaatsen van informatie op  www.holwierde.net wordt weinig gebruik gemaakt. Dorpsbelangen zelf geeft regelmatig info over projecten, activiteiten en de agenda en dit laatste wordt ook door de motorclub aangewend om activiteiten te vermelden. Andere verenigingen maken niet of nauwelijks gebruik van de mogelijkheid om informatie of data bekend te maken via deze website.
Helaas leven de knoppen ‘te koop’, ‘forum’ en ‘gastenboek’ niet echt wat de levendigheid van de website niet ten goede komt.
Regelmatig plaatst dorpsbelangen bij haar informatie in de dorpskrant een verwijzing naar de website om het bezoeken hiervan te stimuleren.

Jeugdhonk
Samen met dorpsbelangen onderzochten de bezoekende jongeren van het Jeugdhonk aan het begin van 2007 nieuwe mogelijkheden om het jeugdhonk aantrekkelijker te maken voor met name een wat jongere doelgroep.
Helaas kwam aan deze plannen een abrupt einde toen het jeugdhonk in de vroege uren van 26 april in vlammen opging.
De jeugdhonkbezoekers waren hierdoor zeer aangeslagen en al snel bleek dat de brand was aangestoken. Dorpsbelangen heeft als eigenaar van het gebouw aangifte gedaan en nader onderzoek heeft tot aanhouding en veroordeling van verdachten geleid.
Gelukkig was het jeugdhonk verzekerd maar dit bedrag is niet toereikend om een geheel nieuw gebouw met inventaris neer te zetten omdat bij de eerste bouw heel veel in zelfwerkzaamheid en verkregen spullen was gedaan.
De jongeren wilden niet bij de pakken neer zitten maar de 2e  brandstichting van een noodgebouwtje (waarvan ook aangifte is gedaan) leidde tot behoorlijke commotie.
Eind december 2007 zijn er plannen om tot de vorming van een eigen stichting te komen (en hierbij onafhankelijk te zijn van dorpsbelangen) en wordt uitgekeken naar een nieuw onderkomen. Gesprekken met jongeren hebben geresulteerd in verschillende commissies die zorg zullen dragen voor de bouw, de financiën en activiteiten in de toekomst.

5.4      “Achter de schermen’

Uitbreiding begraafplaats
Dorpsbelangen heeft in februari 2007 een gesprek gehad met de gemeente i.v.m. de voortdurende stagnatie in de plannen van de gemeente richting begrafenisvereniging om de begraafplaats te kunnen uitbreiden. Om dit te onderbouwen had dorpsbelangen een 9 pagina’s tellend verslag gemaakt uit alle notulen en overige stukken van zowel dorpsbelangen als de begrafenisvereniging over 30 jaar, wat overduidelijk getuigde van de gemeentelijke onwil om tot oplossingen te komen.
Met deze tijdsbalk in de hand heeft het gesprek geresulteerd in een onderkenning van gemaakte fouten en procedures (van de gemeente) en de belofte z.s.m. met de begrafenisvereniging te gaan praten. Dorpsbelangen zegt in dit gesprek toe akkoord te kunnen gaan met het restant trapveldje voor de jaarlijkse kinderspeelweek en volleybaldag mits de gemeente dit deel gaat draineren en van een voetbalondergrond gaat voorzien, 2 rozenperken worden weggehaald, het restant deel een vlak terrein zal blijven en hierop een basketbalveld met Jongerenontmoetingsplek door de gemeente geplaatst gaat worden. Hierbij doet dorpsbelangen afstand van het houden van de gemeente aan haar toezegging in 2001 om vervangende speelruimte op een andere locatie te zoeken.
Behalve de gevraagde basketbalvoorziening en JOP, worden de overige wensen per direct ingewilligd, voor de SOP ( sport- en ontmoetingsplek) moet gekeken worden wat haalbaar is.
In maart 2007 vindt een gesprek plaats tussen de gemeente, de begrafenisvereniging en dorpsbelangen om alles nog eens goed op een rijtje te zetten waarna in juli 2007 het bericht komt dat de gemeente en de begrafenisvereniging tot een goed akkoord zijn gekomen. Niets staat een snelle uitbreiding dan ook meer in de weg en de werkzaamheden tot ophoging en aanleg zullen in het najaar plaats gaan vinden.
Helaas blijkt het, door de vele regen in de zomer en in het najaar, niet mogelijk om het terrein te gaan ophogen en dus worden de werkzaamheden tot het voorjaar van 2008 uitgesteld.

Verslaglegging bezoek dorpenrondes
Op 16 april wordt op het gemeentehuis aan dorpsbelangen het verslag dorpenronde 2007 in de vorm van een boekje overhandigd. Een doos met uit te reiken exemplaren onder de inwoners wordt hierbij meegegeven.
Bij bestudering van het verslag bleken er echter zoveel fouten in te staan dat dorpsbelangen besloot wel melding te maken in de dorpskrant van de mogelijkheid dit verslag op te halen maar het niet zelf onder de inwoners te willen verspreiden.
Van de mogelijkheid een exemplaar op te halen is geen gebruik gemaakt.

Uitnodigingen Vereniging Groninger dorpen
Aan de verschillende uitnodigingen van de VGD m.b.t. actuele onderwerpen is door dorpsbelangen in het jaar 2007 geen gebruik gemaakt.
Dit vanwege het niet op ons dorp van toepassing zijnde onderwerp of vanwege tijdgebrek door de leden van dorpsbelangen.
Dhr. Johan van Omme werd, vanwege zij aanwezigheid als bestuurslid, een aantal keren gevraagd  om dorpsbelangen Holwierde verslag te doen.

Kandidaten bestuursfunctie
Vanaf mei 2007 tot op heden zijn een 20-tal mensen benaderd om lid te worden van het bestuur van stichting dorpsbelangen. Ook is een aantal keren een oproep voor nieuwe leden geplaatst in de dorpskrant.
Helaas heeft dit tot op heden geen resultaat gehad. De gevraagde personen onderkennen meestal wel het belang van dorpsbelangen maar zien geen kansen zich hiervoor qua tijd in te zetten.
Dit betekend dat alle werkzaamheden nu door 4 personen moet worden gedaan wat de druk op deze schouders behoorlijk vermeerderd.
Ook worden hierdoor bezoeken aan b.v. de uitnodigingen van de VGD niet gebracht en wordt niet ingegaan op zaken door de gemeente aangereikt m.b.t. de Regie Sociaal beleid en het beleidsplan Wmo.
Een verlichting van de werkzaamheden m.b.t. de organisatie van Sint Maarten en Sint Nicolaas is de goede hulp van de dames Rita Keizer en Jeannette ten Hove.
Ook de mensen die ons helpen bij het ophalen van de Sint-Nicolaaszakjes en de donateursgelden zijn wij zeer dankbaar.
Geconcludeerd kan worden dat incidenteel wel hulp wordt geboden maar dit is niet voldoende om adequaat te kunnen besturen.

Deelname overleg POP
Het POP III (provinciaal omgevingplan) wat in het voorjaar van 2009 in werking moet treden, kent door de provincie een andere aanpak dan de voorgaande edities.
Alle inwoners van de provincie, individueel maar ook als belangenorganisatie, werden uitgenodigd te komen naar de presentatie-avonden in de provincie, de „kamers‟ van Groningen of deel te nemen aan het forum op de website van het POP.
Hieraan vooraf werd dorpsbelangen gevraagd mee te willen werken aan een enquête over wat er leeft onder de bevolking m.b.t. zaken als krimp, zorg en welzijn, woningbouw etc.
Als afgevaardigde van dorpsbelangen heeft Jacqueline de Jonge de provincie-avond in de Molenberg bezocht en deelgenomen aan de “Kamers van Groningen” op 24 november 2007.
In deze kamers werd op 1 dag gediscussieerd over stellingen binnen de thema’s wonen en welzijn, kernwaarden, energie en klimaatbeheersing en ruimtelijke ontwikkeling. De adviezen van deze ‘Kamers’ zijn aan Gedeputeerde Staten overhandigd.
De deelname was een leerzame ervaring om ook in het eigen leefgebied te kunnen kijken naar alle aspecten van leefbaarheid en de bevordering hiervan. Met name gericht op de toekomst wanneer ook Holwierde mogelijk te maken zal krijgen met vergrijzing en krimp van de bevolking, natte voeten aan de zeedijk, weinig mogelijkheden voor jongeren op de arbeidsmarkt, geen goede starterswoningen of ouderenvoorzieningen en de vraag hoe dorpsbelangen op dit alles zal kunnen anticiperen.

Overlegvergadering dorpsbelangenverenigingen gemeente Delfzijl
Op 6 december vond deze vergadering plaats in Krewerd. Uit dit overleg bleek dat over het algemeen de contacten met de gemeente waren verbetert en met name de noordelijke dorpen op een goede wijze gebruik maakten van de nieuwe gebiedsregisseur. Dit overleg wordt als zinvol ervaren en wordt dan ook in 2008 opnieuw georganiseerd met als gastheer de belangenvereniging van Uitwierde/ Biessum.

6. Slotwoord
In het jaar 2007 heeft stichting dorpsbelangen zich op verschillende terreinen ingezet om de leefbaarheid te waarborgen of te vergroten.
Hieruit blijkt haar maatschappelijke en sociale betrokkenheid bij de inwoners in haar werkgebied.
Succes is er geweest m.b.t. de uitbreiding van de begraafplaats en het opzetten van het speelruimtebeleidsplan. Dit omvangrijke project wordt hopelijk in de loop van 2008 ten volle gerealiseerd.
Erg jammer was het dat de Grunneger oavend qua bezoekersaantallen zeer te wensen over liet en dat ook overige vragen van dorpsbelangen aan haar inwoners m.b.t. bv. de herinrichting Hoofdweg, hulp bij de website, aanleg Jeu- de -Boulebaan ect. weinig reacties opleverden of dat van de website zo weinig gebruik werd gemaakt. Opvallend was wel de belangstelling om een nieuwe naam voor de straat op het voormalige Henderico-terrein te bedenken.
Het niet kunnen vinden van kandidaten voor het bestuur baart stichting dorpsbelangen zorgen. Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers.
Toch zijn voor de leefbaarheid in een dorp verenigingen en daarmee ook vrijwilligers nodig. Een aantal jaren is reeds de tendens ingezet van het individualisme, toch zijn er altijd zaken van maatschappelijk en/ of sociaal belang waar ook het individu baat bij heeft. Vele schouders maken licht werk, denkt u daarom eens na of een bestuursfunctie mogelijk iets voor u is.
Stichting dorpsbelangen is er voor alle grote en kleine zaken waar u als inwoners van kunt profiteren, schroomt u daarom niet om hier gebruik van te maken, wij zijn er immers voor u.
Ook met leuke ideeën voor een evenement, tips en/of vragen richting gemeente, of iets anders wat u bedenkt, kunt u altijd bij de leden terecht.
Positieve geluiden over het werk van dorpsbelangen zijn natuurlijk altijd fijn om te horen, maar ook wanneer iets negatief is of als u vindt dat de stichting bepaalde zaken toch anders moet doen, maakt u dit dan kenbaar zodat wij dit op kunnen pakken en u er niet mee blijft rondlopen.
Ook in 2008 gaan in elk geval 4 paar schouders er weer tegenaan en hopen hierbij op uw support.

23 maart 2008
secretaris Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”

Jacqueline de Jonge- Stallaert