Holwierde


JAARVERSLAG 2006

1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2006 van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” te Holwierde. Bij het huidige bestuur is van voorgaande edities van jaarverslagen niets bekend. Dit wil uiteraard niet zeggen dat in voorgaande jaren geen jaarverslagen zijn geschreven, maar deze zijn in de stukken bij de huidige secretaris niet terug te vinden. Jaarlijks is wel steeds een financiële verantwoording afgelegd.
Om een goed overzicht te hebben op de talrijke activiteiten van stichting dorpsbelangen en om verantwoording van haar activiteiten af te willen leggen aan alle donateurs en overige inwoners van Holwierde/Nansum, heeft het bestuur besloten vanaf heden een jaarverslag te presenteren per kalenderjaar en dit te publiceren in “Aan weerszijden van de Heekt” en op de website van de Stichting www.holwierde.net.
Voor Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” is het jaar 2006 een zeer actief jaar geweest op tal van gebieden. Nieuwe initiatieven zijn ontwikkeld en uitgevoerd, medewerking is verleend aan gevraagde projecten en ook ‘achter de schermen’ heeft de stichting niet stil gezeten.
In dit jaarverslag vindt u de verantwoording voor de inhoud van de vergaderingen terug in de vorm van verslagen van de verschillende evenementen, projecten en bestuurlijke activiteiten.

2. Doelstelling
In de statuten staat sinds de oprichting van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” op 18 augustus 1997 de volgende doelstelling:
“de Stichting heeft als doel het in de breedst mogelijke zin behartigen van de dorpsbelangen en het bevorderen van de leefbaarheid in het werkgebied van de stichting.
Het werkgebied van de stichting wordt gevormd door het gebied waar Grote Heekt, Bierummer Maar en Lege Heekt in elkaar overgaan en het nabije stroomgebied van deze maren.
Het stichtingsbestuur probeert bovengenoemde doelstelling te realiseren door:
– Het bijeenbrengen van de benodigde gelden, onder andere door het werven van donateurs.
– Het binnen haar mogelijkheden organiseren en ondersteunen van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de stichting.
– Het onderhouden van goede relaties met het gemeentebestuur.
– Het onderhouden van contacten met instellingen en organisaties.
– Het bevorderen van goed overleg tussen verenigingen, belangengroeperingen en dergelijke in het werkgebied van de stichting.

Mede om bovengenoemde onderdelen te kunnen waarmaken is de stichting lid van de Vereniging Groninger Dorpen (de VGD). Hiernaast is. er, waar nodig, de samenwerking met andere verenigingen in het dorp en vindt overleg plaats met de aan de stichting hangende besturen van de Kinderspeelweek, het Jeugdhonk en de Websitecommissie. Vanwege diverse bestuurlijke activiteiten en projecten vindt regelmatig overleg plaats met het college, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Delfzijl.

3. Stichtingsbestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit 6 personen en zag er in samenstelling op 31 december 2006 als volgt uit:
voorzitter: Petra de Boer
secretaris: Jacqueline de Jonge
penningmeester: Adri Helmink
lid: Renate van der Schans
lid: Gerda van der Roest
lid: Nico Nolden
Het bestuur is in 2006 7x in vergadering bijeen geweest. Vanaf maart 2006 worden deze vergaderingen bij toerbeurt bij één der leden aan huis gehouden.

4. Jaarverslag
4.1 Het jaar 2006 uit de notulen

Januari:
Getracht wordt het ‘verdwenen’ logo van de stichting weer nieuw leven in te blazen.
Er wordt contact gezocht met het Loket Levende Dorpen van de ProvinCie Groningen om te kijken wat het Loket voor dorpsbelangen kan betekenen.
Het financieel jaarverslag 2005 wordt goedgekeurd en zal op de infoavond in februari worden gepresenteerd.
Een voorstel van een bestuurslid om een Sint Maartenfeest voor kinderen en ouderen te organiseren, wordt door de overige leden enthousiast ontvangen. T.z.t. zal dit verder worden uitgewerkt.

Maart:
De website, de uitbreiding begraafplaats, de tentoonstelling van het werk van Jan van Velsen en een eventuele clustering van sportvelden vragen de aandacht. Onder de diverse kopjes zijn hiervan de verslagen terug te vinden.
Vanwege een opmerking van een inwoner betreffende de aangevraagde horecavergunning van de VV Holwierde en de vraag of dit geen onnodige concurrentie geeft t.a.v. het plaatselijke café en het dorpshuis, zal dorpsbelangen hiervoor informatie inwinnen.

Mei:
Het bankje dat Stichting Dorpsbelangen aan de supermarkt heeft gesschonken,is vanwege vandalisme en een poging tot brandstichting door ‘hangjongeren’, door de eigenaren van de winkel uit de grond gehaald met de vraag aan dorpsbelangen of het bankje mag worden voorzien van wielen zodat bij de winkelsluiting het bankje naar binnen gereden kan worden. Dorpsbelangen gaat hiermee akkoord.
N.a.v. een brief van de Makro (voorheen Lucas Klamer) is het uitgangspunt van de Stichting om zoveel mogelijk in het eigen dorp de boodschappen te doen.
Door de provincie wordt het Landschapsontwikkelingsplan Noord-Groningen aan dorpsbelangen toegestuurd. Dit lijvige, maar zeer fraai uitgevoerde boekwerk kan door iedereen die hiervoor belangstelling heeft, geleend worden bij de secretaris.
Door de stichting wordt dhr. J. van Omme gevraagd om naar de thema-avond van de Vereniging Groninger Dorpen te gaan.
Een flink aantal brieven gaan deze maand de deur uit voor diverse activiteiten van stichting dorpsbelangen o.a. naar de buurtverenigingen, sportverenigingen en gemeente. Dorpsbelangen vraagt o.a. om duidelijkheid over de 60 km zone op de Damsterweg, de ontbrekende borden hiervoor en de handhaving hiervan.
M.b.t. het bestemmingsplan Holwierde/Nansum- Hendericoterrein valt op dat de seniorenwoningen uit het eerdere Hendericoplan zijn gehaald.
Voorgesteld wordt om een infoavond in september te houden waarbij ambtenaren van de gemeente worden uitgenodigd de plannen te komen toelichten.
Het ophalen van de a.s. donateurgelden wordt geregeld.

Juni:
Dhr. J. van Omme is gevraagd voor een bestuursfunctie in de VGD. Zijn kandidaatstelling moet door een maatschappelijke stichting of vereniging worden voorgedragen. Hier werkt Stichting Dorpsbelangen van harte aan mee en regelmatig zal Johan vervolgens de stichting van feedback voorzien.
M.b.t de verhuizing van de huisartsenpraktijk naar een deel van de te verbouwen supermarkt, meent dorpsbelangen dat dit een goede combinatie kan zijn.

September:
Stichting Grunneger toal biedt cursussen en avonden aan. Dorpsbelangen besluit hiervan gebruik te maken en wil zo’n avond wel in februari 2007 organiseren.
Er is een overlijdensbericht van Jan van Velsen aan dorpsbelangen gestuurd.
Stichting Dorpsbelangen spreekt uit dat gezien dit toch onverwacht overlijden, het fijn is geweest dat dhr. van Velsen zelf zo zichtbaar heeft kunnen genieten van ‘zijn’ tentoonstelling.
M.b.t de horecavergunning van de VV Holwierde blijkt dat deze vergunning is aangevraagd voor het geval het plaatselijke café gesloten is. Dorpsbelangen zal het beleid hierin verder afwachten.
Het bankje van dorpsbelangen bij de supermarkt zal na de verbouwing van de winkel tijdens de openingstijden weer worden teruggeplaatst.
De donateurgelden zijn weer opgehaald en een aantal suggesties van inwoners bij deze zijn bekeken en aangevraagd, o.a. de wens voor een bankje bij het fiets/wandelpad voor Nansum, een stukje trottoirvernieuwing op de Bansumerweg (dit hoort eigenlijk niet tot de taken van dorpsbelangen) en een verzoek om ten tijde van de 4/5 mei viering een vlaggenprotocol in de dorpskrant te plaatsen.

Oktober:
De Vereniging Groninger Dorpen gaat een digitaal Nijsblad uitgeven.
Gehouden activiteiten worden geëvalueerd en toekomstige activiteiten worden nader uitgewerkt. Die zijn veelal zichtbaar bij de diverse kopjes.

November:
Landschapsbeheer Nederland nodigt uit tot het ‘maken van een ommetje’. De stichting besluit hierop deze actie via de dorpskrant naar de inwoners toe onder de aandacht te brengen.
Het logo van dorpsbelangen zit nog steeds in de mottenballen. De oorspronkelijke ontwerper, dhr. Lemmens gaat nu met een te vaak gescande afbeelding aan de slag om het weer in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen.
De definitieve versie zal vanaf december zichtbaar zijn op alle documenten van stichting dorpsbelangen met vooral veel dank aan Frank Lemmens.
Besloten wordt het infoboekje weg-wijs-weetjes, dat een aantal jaren geleden aan alle inwoners is aangeboden, niet opnieuw te laten herdrukken.
Veel informatie hierin is sterk aan verandering onderhevig en het kost veel geld om dit up-to-date te houden.
Veel info is ook op de website van dorpsbelangen terug te vinden.
M.b.t. het jaarlijks plaatsen van kerstbomen op diverse plekken in Holwierde door Stichting Dorpsbelangen, wordt besloten dit niet langer te doen vanwege de hoge kosten voor de stichting, ook wanneer wordt meegewogen dat veel inwoners zelf al iets doen aan verlichting rondom de huizen. De transformatoren en verlichtingkabels worden aan de diverse buurtverenigingen geschonken voor eigen gebruik.
Voor een oudejaarsvuur moet i.v.m. nieuwe wetgeving een ontheffing worden aangevraagd. Vanwege de vele risico’s voor de stichting wordt besloten geen ontheffing hiervoor aan te vragen.

Bovenstaande is een greep uit de talrijke ‘losse’ activiteiten van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”. Alle besluiten en uitnodigingen die van belang waren voor alle inwoners zijn in het jaar 2006 via ‘weerszijdenvandeheekt’ en de website www.holwierde.net  gecommuniceerd.

4.2 Evenementen

Infoavond met uitnodiging van politieke partijen gemeente Delfzijl
Op 8 februari 2006 waren alle inwoners van Holwierde/Nansum uitgenodigd om m.b.t. geponeerde stellingen aan alle aanwezige politieke partijen in de gemeente Delfzijl, visies en standpunten hunnerzijds te vernemen.
De voorgeschiedenis van het plan, de beschikbare gelden en het tijdstraject werden uiteengezet en de nagenoeg voltallige werkgroep werd voorgesteld. Ook Stichting Dorpsbelangen zal door afvaardiging van een bestuurslid deelnemen aan de werkgroep.

Intocht Sint Nicolaas
Eén van de meest bekende en reeds zeer lang georganiseerde activiteiten van Stichting Dorpsbelangen is de organisatie van de intocht van Sint Nicolaas en de verwelkoming van de goedheiligman bij het dorpshuis.
Reeds in het voorjaar wordt altijd een aanvang met de organisatie gemaakt.
Ook in 2006 werd Sint Nicolaas weer in Holwierde ontvangen en welkom geheten door Marja Hommes waarna alle opgegeven kinderen ‘zijn’ feest mochten vieren in ‘de Heekt’ en een cadeautje in ontvangst mochten nemen.
Aan kinderen was geen gebrek, jammer was wel dat Sinterklaas weinig toeschouwers langs de kant van de weg zag staan bij zijn intocht.

4.3 Projecten

Tentoonstelling Jan van Velsen
In januari 2006 werd Stichting Dorpsbelangen door Museumstad Appingedam benaderd met de vraag of zij mee wilde werken aan de organisatie van een tentoonstelling van schilderijen van dhr. Jan van Velsen in de Stefanuskerk in het voorjaar van 2006. Dorpsbelangen heeft bij dit project inwoners benaderd om tijdens de tentoonstellingsdagen als gastheer/vrouw op te treden en heeft hier zelf ook een actieve bijdrage aan geleverd.
Op 28 april werdt de tentoonstelling door commissaris Hans Alders onder grote belangstelling geopend en kon men de werken bekijken tot 20 mei. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt, zelfs door bezoekers uit Canada, Japan en Wit- Rusland werd in het gastenboek getekend.

Bestemmingsplan Holwierde/Nansum
Het uiteindelijke bestemmingsplan Holwierde/Nansum kent een weg van lange adem en veel geduld met het wachten op reacties van gemeentewege op de herhaaldelijke brieven en telefoontjes van Stichting Dorpsbelangen. Aan het einde van het jaar 2006 is nog steeds geen zicht op de 2E fase van het bestemmingsplan.

Werkgroep herinrichting Hoofdweg
Vanaf december 2006 gaat de werkgroep herinrichting Hoofdweg aan te slag met de bedoeling om fn maart 2007 een voorlopig plan aan de bevolking te kunnen’ presenteren.

Website van Holwierde
Stichting Dorpsbelangen heeft het idee dat www.holwierde.net nog niet zo leeft onder de bevolking. Een voorstel om wat meer reclame te maken vindt o.a. haar uitwerking in het maken van borden met verwijzing naar de website. Deze borden zullen dan bij de ingangen van Holwierde onder de naamborden van de gemeente worden geplaatst.
Het trespahout ter vervaardiging hiervan werd door Ronald Timmermans belangeloos ter beschikking gesteld en in de loop van 2007 hoopt dorpsbelangen de borden te bevestigen.
De website zelf wordt uitgebreid met een ‘eigen’ gedeelte van het Jeugdhonk door Christiaan van der Linde.

Jeugdhonk ‘Non Stop’
Het jeugdhonk kent een eigen bestuur maar valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Dorpsbelangen.
Voor dit bestuur blijkt het in de loop van het jaar 2006 zeer moeilijk om actieve leden te krijgen en ook de bezoekers variëren niet echt in leeftijdsopbouw. Van het jeugdhonk wordt veelal door de 20+ jongeren gebruik gemaakt.

Infoavond presentatie bestemmingsplan Henderico-terrein
Op 27 september organiseerde de gemeente Delfzijl met ondersteuning van Stichting Dorpsbelangen een bijeenkomst m.b.t. de stand van zaken planontwikkeling terrein Henderico/Holwierde, dit n.a.v. het in het voorjaar van 2006 gepresenteerde concept bestemmingsplan Hendericoterrein. Op het moment van presentatie hiervan heeft dorpsbelangen niet gereageerd omdat zij dit van de inwoners zelf wilde laten afhangen en er reeds gereageerd was op het totale bestemmingsplan Holwierde/Nansum.
M.b.t. de spoedige wens tot sloop van de huidige opstallen was dorpsbelangen reeds sinds de zomer van 200S met de gemeente in gesprek.
Op de infoavond konden zo’n 60 belangstellenden worden verwelkomt en naast de gemeentelijke afvaardiging waren ook de projectontwikkelaar, een bouwondernemer, een afvaardiging van het ingenieursbureau en van de makelaar aanwezig.
Na de presentatie van het huidige plan en de bespreking van de verschillen met het vorige plan, werden vele vragen vanuit het publiek beantwoord.
Een punt van aandacht voor dorpsbelangen blijkt het onderhoud van de sloot voor de eigenaren van de nieuwe kavels aan de Pastorielaanzijde. De projectontwikkelaar zegde toe dat dit punt extra aandacht verdiende omdat hier nog niet goed over was nagedacht. Tevens deelde de ontwikkelaar mee dat de sloop van de opstallen binnen 2 à 3 weken te verwachten viel en dat de bouw van nieuwe woningen na de zomer van 2007 kon beginnen wanneer er in het voorjaar minimaal 10 kavels zouden zijn verkocht.
Bij hamerslag werd op 28 september het bestemmingsplan Holwierde- woningbouw locatie Henderico in de raadsvergadering aangenomen.
De werkzaamheden m.b.t. de sloop van de opstallen vingen uiteindelijk in december 2006 aan.

Sint Maarten
N.a.v. het voorstel aan het begin van 2006 om voor kinderen en ouderen in het dorp een Sint Maartenfeest te organiseren, werd dit plan in de loop van het jaar verder uitgewerkt en georganiseerd. Het doel van dit feest was om ouderen die wat slechter ter been waren, de vele gangen naar de voordeur te besparen en hen in de gelegenheid te stellen hun ‘appel of peer’ uit te delen in het dorpshuis.
Bijkomend voordeel zou kunnen zijn dat de kinderen met deze gezamenlijke start voor het dorp behouden zouden kunnen worden om hun liedjes te laten horen.
Op 11 november konden veel, ….. heel veel (80) kinderen (en ouders) worden verwelkomt. O.l.v. Marja Hommes zongen zij een half uur lang alle bekende liedjes waaronder een aantal in de Groninger taal.
Bij de uitgang stond helaas slechts 1 oudere mevrouw die van de uitnodiging gebruik had gemaakt. Zij vertelde dat ze nog maar 2 weken in Holwierde woonde en bij deze gelegenheid had gehoopt op een nadere kennismaking met andere ouderen.
De kinderen vonden het allemaal een heel leuk begin van Sint Maarten en ook de ouders waren erg positief.
Natuurlijk gaf ook Stichting Dorpsbelangen bij de uitgang een zakje met inhoud maar vanwege de hoge opkomst konden een aantal kinderen hun zakje pas in de loop van de volgende week ontvangen omdat de organisatie niet op zo’n kindertal had gerekend.

Infoavond herinrichting Hoofdweg
In het voorjaar van 2006 werd Stichting Dorpsbelangen door de gemeente Delfzijl uitgenodigd voor een gesprek m.b.t. de gemeentelijke plannen om te komen tot een herinrichting van de Hoofdweg in Holwierde. De uitleg en het te volgen traject van dit plan resulteren in een positief besluit van Stichting Dorpsbelangen om hieraan haar medewerking te willen verlenen en op zoek te gaan naar kandidaten voor de vorming van een werkgroep van eigen inwoners om vorm en invulling aan de nieuwe inrichting van de Hoofdweg te gaan geven, dit onder het motto van de gemeente dat de weg van en voor de gebruikers moet zijn. De werkgroep zal door de gemeente professioneel worden ondersteund.
Op 12 december wordt m.b.t. dit plan een infoavond in het dorpshuis georganiseerd. Helaas maakten slechts een handjevol belangstellenden hiervan gebruik.
O.l.v. dhr. Jan Verheek werden de stellingen t.a.v. o.a. uitbreiding begraafplaats/ trapveldje, woningbouw op het Hendericoterrein en sloop van bestaande opstallen, wenselijkheid clustering sportvelden en herinrichting Hoofdweg, nader beschouwd. De opkomst en inbreng van de inwoners was zeer goed te noemen.
Aan het einde van de politieke inbreng kon de conclusie worden getrokken dat het dorp veel schrijfwerk heeft te verrichten en dat de gemeente Delfzijl veel meer moet communiceren en terugkoppelen.
Na de pauze presenteerde Stichting Dorpsbelangen haar jaarrekening 2005 en zwengelde zij een discussie aan m.b.t. het voortbestaan, de bestuursvorm en de activiteiten van de stichting.
Uit deze discussie kon de conclusie getrokken worden dat Stichting Dorpsbelangen een vitale rol vervult binnen de dorpsgemeenschap maar dat de afvaardiging van bestuursleden van de verschillende buurtverenigingen zeer te wensen overlaat met uitzondering van belangrijke evenementen.
Besloten werd tot het opheffen van de algemene vergaderingen waarin deelname van de buurtverenigingen werd gevraagd. M.b.t. de organisatie van activiteiten kan Stichting Dorpsbelangen een beroep doen op de verschillende buurtverenigingen. Ook bieden een aantal inwoners persoonlijke hulp aan bij b.v. het ophalen van de donateurgelden en de Sinterklaaszakjes.
Stichting Dorpsbelangen gaat vanaf deze avond verder in de samenstelling van het huidige dagelijkse bestuur (6 personen) en zal ongeveer 2x per jaar een infoavond organiseren met een hoofdonderwerp.

Dodenherdenking 4 mei
Evenals voorgaande jaren organiseerde dorpsbelangen de kranslegging bij de beide monumenten op de Gedempte Haven.
Onder de vele toeschouwers waren weer tal van kinderen die een rode of witte anjer bij de monumenten konden leggen.

Opening botenhelling
12 mei 2006. Eindelijk was het dan zover. Na jarenlange inzet van o.a. Stichting Dorpsbelangen voor de aanleg van een botenhelling, kon deze op de huidige locatie tussen Holwierde en Krewerd in de Grote Heekt, onder stralend weer officieel in gebruik worden genomen.
De kinderen van O.B.S. Hiliglo vaarden in feestelijk versierde boten van diverse Holwierders vanaf de brug in Holwierde naar de botenhelling. Daar aangekomen zongen zij een zelfgemaakt lied waarna gedeputeerde Bleeker na zijn toespraak als eerste van de botenhelling gebruik mocht maken door hem in een bootje te water te laten” met hulp van kinderen uit groep 8.
Hierna werd door de organisatie van het R.A.K. een hapje en een drankje aangeboden bij de opgezette tent.
Met name de directeur van O.B.S. Hiliglo, mw. Ineke Meijer, is veel dank verschuldigd voor haar medewerking aan de organisatie van het geheel. Nu maar hopen dat velen van de helling gebruik zullen maken.

Kinderspeelweek
Ook dit jaar deden weer veel kinderen mee aan de 21 e editie van de soms wel natte kinderspeelweek onder de voortreffelijke leiding van het hoofdbestuur van de KSW en jongeren die hier wel een weekje vakantie voor over hadden.
Ondanks het feit dat dorpsbelangen nauwelijks bijdraagt aan de organisatie en uitvoering van dit evenement vanwege het . eigen’ bestuur, valt de uiteindelijke verantwoordelijkheid wel onder Stichting Dorpsbelangen. Vandaar dat de kinderspeelweek ook in dit verslag niet mag ontbreken maar wel summier wordt weergegeven vanwege de eigen publicaties van het hoofdbestuur van de KsW.
Omdat zowel het bestuur als Stichting Dorpsbelangen graag de activiteiten en het bezoek wil uitbreiden wordt in december 2006 contact opgenomen met de jongerenwerkster van Stichting Welzijn Delfzijl.

4.4 “Achter de schermen”

Uitbreiding begraafplaats
Vanwege de door de gemeente nog steeds niet nagekomen toezegging uit 2001 om zich in te spannen voor het zoeken naar een alternatieve locatie van het ‘trapveldje’ bij de presentatie van het ‘voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan HoIwierde, begraafplaats Nansumerweg, bestaan er anno 2006 nog steeds bezwaarschriften tegen dit plan van o.a. Stichting Dorpsbelangen.
De ingediende bezwaarschriften hebben spanningen gegeven in de relatie van Stichting Dorpsbelangen met de Vereniging Algemene Begraafplaats Holwierde.
Omdat ook dorpsbelangen graag wil dat de uitbreiding van de begraafplaats nu eens gerealiseerd kan gaan worden maar nog steeds in afwachting is van een alternatief voor het ‘trapveldje’, nodigt zij de begrafenisvereniging uit voor een gesprek om onduidelijkheden van beide kanten weg te nemen en om een voorstel te doen om met, de neuzen in dezelfde richting’ een poging te ondernemen met de gemeente in gesprek te gaan.
Om het voorgenomen gesprek in goede banen te leiden, vraagt dorpsbelangen hulp van het Loket Levende Dorpen.
In maart 2006 volgt dan ook een zeer goed verlopend gesprek waarop contact met de gemeente wordt gezocht voor een afspraak.
Een gesprek met de beleidsmedewerker VROM volgt dan in mei 2006 waarbij zowel Stichting Dorpsbelangen als de Vereniging Algemene Begraafplaats Holwierde goede hoop hebben op een snelle presentatie van de 2e instemmingsfase bestemmingsplan Holwierde-Nansum, die naar verwachting medio augustus zal worden gepresenteerd. Op 31 december 2006 is van gemeentewege nog steeds niets gehoord en van het de 2e instemmingsfase bestemmingsplan nog geen sprake.
De steeds terugkerende radiostilte van gemeentewege doet dorpsbelangen soms de moed in de schoenen zinken en het bestuur ervaart de hele situatie t.a.v. de beoogde uitbreiding die nu al bijna 30 jaar duurt, dan ook als een drama in drie bedrijven.

Wenselijkheid clustering sportvelden
N.a,v. de infoavond op 8 februari gaat dorpsbelangen onderzoeken of er bij de diverse sportverenigingen ook een wens tot clustering van velden is of dat ondersteuning van dorpsbelangen’ bij de ‘eigen’ wensen richting gemeente gewenst is. .
Alleen de VV Holwierde geeft aan een gesprek over een eventuele clustering te willen aangaan.
Dit gesprek vindt dan ook plaats in oktober waarbij ondertussen duidelijk was geworden dat de wens tot clustering niet leeft bij de andere verenigingen. Op eigen kracht zal de VV Holwierde eerst haar eigen wensen richting gemeente kenbaar maken.

Support aan jongeren voor het verkrijgen van een skatebaan
In januari 2006 hebben een aantal jongeren uit Holwierde bij de gemeente Delfzijl een verzoek voor de aanleg van een skatebaan in Holwierde gedaan. In de maanden hierna zorgden de jongeren zelf voor een goede tekening van de wensen, onderzochten ze de mogelijkheden van sponsoring en trokken ze herhaaldelijk bij de burgemeester aan de bel.
Om gelden te mogen inzamelen moeten de jongeren echter een officiële vereniging zijn, vandaar dat in april 2006 de hulp en support van dorpsbelangen werd gevraagd. Stichting Dorpsbelangen zegt toe dat zij onder de vlag van dorpsbelangen gelden mogen gaan werven en biedt haar ondersteuning bij het plan aan.
Met behulp van dorpsbelangen worden vervolgens gesprekken in de zomer van 2006 aangegaan met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente.
Onder aanvuring van zijn mede-aanvragers en dorpsbelangen, spreekt Gaston ten Hove tijdens de raadsvergadering op 28 september in ter verkrijging van een skatebaan in Holwierde.
Gaston ontvangt een waarderend applaus voor zijn toespraak met de toezegging voor de aanvraag van offertes en dat is op 31 december 2006 nog steeds de situatie.

Bezoek aan:
– Jaarvergadering Stichting Dorpshuis” De Heekt’ op 5 oktober 2006.
– Dorpsbelangen Wagenborgen, vanwege haar uitnodiging aan alle dorpsverenigingen van de gemeente Delfzijl met de vraag of de dorpsverenigingen elkaar in
hun positie, ook richting de gemeente, kunnen versterken. Op deze avond zijn veel ervaringen en ideeën uitgewisseld met de afspraak dit in het komende jaar
weer te doen. Dorpsbelangen Krewerd zal dan de gastheer zijn.
– Een uitnodiging van de gemeente Delfzijl aan verschillende dorpsbelangenverenigingen ten noorden van de kern Delfzijl voor een presentatie op 14 december
van de regie op het locaal sociaal beleid. Het belangrijkste item van deze avond was de presentatie van de gebiedsregisseur van de gemeente voor de
noordelijke dorpen, zijn taken en bevoegdheden en de werkterreinen waarop hij zich kan begeven.
Stichting Dorpsbelangen ziet in deze persoon dan ook de hoop op een goede intermediair en troubleshooter richting gemeente.

5. Slotwoord
Uit bovenstaand verslag mag de maatschappelijke en sociale betrokkenheid van Stichting Dorpsbelangen voor  Holwierde duidelijk zijn in haar pogingen om de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te vergroten.
In het jaar 2006 is van de bestuursleden op allerlei terrein veel gevraagd. Naar beste vermogen heeft zij dan ook haar taken verricht.
Veel is er tot stand gekomen, vernieuwd en bedacht. Toch heeft de stichting bij een paar kerntaken haar doelen nog steeds niet kunnen bereiken. Dit betreft voornamelijk de voortgang en definiëring van het bestemmingsplan Holwierde/Nansum en de hierin besloten uitbreiding begraafplaats.
Met de komst en hulp van een gebiedsregisseur, wil het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren” met vertrouwen haar activiteiten in 2007 in deze voortzetten en gaat zij door op de ingeslagen weg m.b.t. alle andere evenementen en projecten.

31 maart 2007

Secretaris Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”
Jacqueline de Jonge- Stallaert.