Holwierde


Ook uw nieuws m.b.t. Holwierde en haar inwoners kan hier staan.
Stuur uw kopij naar website@holwierde.net en de redactie zorgt ervoor dat het wordt geplaatst.

Mei 2013

Vertier in Holwier
Voor de eerste keer is op 25 mei jl. ” Vertier in Holwier” georganiseerd.
Het was voor de organisatie wel even afwachten hoeveel mensen zich zouden aanmelden en wat de activiteiten zouden zijn. Blij verrast waren de dames met een zeer divers aanbod en met 28 deelnemers leek het VERTIER te gaan slagen.
Veel reclame is er in de regio gemaakt, om deze dag tot een succes te maken.
Alles leek in de hand…..behalve het weer. Tot vrijdag avond 18.00h waren de voorspellingen: regen, wind en kou. Tot ieders opluchting bleek het Zaterdag 25 mei tot 18.00h droog te zijn.
Het vertier in Holwier werd dan ook een succes. De meeste activiteiten liepen goed, alhoewel het nergens héél druk was.
De schuurverkopen hadden een wisselend succes. Team Nanoek heeft maarliefst een kleine duizend euro bij elkaar gesprokkeld met diverse acties zoals, mokken beschilderen, spinning en pannenkoeken bakken. Op de vele terrasjes in de tuinen kon men, meestal verwarmd, genieten van een lekker bakje koffie, thee, warme chocolade melk, o.i.d. Vooral het eens bij een ander in de tuin kunnen kijken en daar ideeën op doen, vonden de bezoekers leuk.
De vertier in Holwier organisatie ziet terug op een geslaagd evenement, dat best nog eens gehouden mag worden.
Voor foto’s klikt u hier

Feestelijke opening winkel
Op 15 mei werd de dorpswinkel SUPERRR feestelijk geopend door dhr. P. Dubbeld
Voor een leuk verslag in de Eemsbode klikt u hier

Dodenherdenking
De bezinningsinloop en herdenking bij de monumenten werden ook dit jaar goed bezocht.
Burgemeester Emme Groot hield een toespraak en legde samen met Peter Hoogeveen de krans voor de burgerslachtoffers.
Alianne v.d. Eide en Ivar Bouman legden de Canadese krans en Manuela Overgaauw droeg het 4 mei gedicht voor.
Leerlingen van OBS Hiliglo hadden werkstukken gemaakt voor de kerk, zelf gedichten geschreven en hielpen mee met de organisatie.
Een terugblik en afscheid Dorien Pardijs kunt u hier lezen.

April 2013

Schoonmaken monumenten
8 leerlingen uit groep 7/8 van O.B.S. Hiliglo zijn weer flink met water en groene zeep in de weer geweest om de monumenten schoon te maken. Ook het straatje en de perkjes werden gewied. Foto’s

Zingen in de kerk
Op 30 april werd o.l.v. dirigente Elisa van Duinkerken en organist Theo Uil weer voluit gezongen in de Stefanuskerk. Foto’s
Het Koningslied hebben we samen met de rest van deelnemend Nederland om 19.30 uur getracht te zingen. Hoe dit klonk? Oordeel zelf!


Henk Stoppels en Hendrik Schipper een K O
Op 6 april vierde de v.v. Holwierde haar 80-jarig bestaan en kregen de heren Henk Stoppels en Hendrik Schipper een Koninklijke Onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt door burgemeester Emme Groot voor al hun werk gedurende meer dan 35 jaar. Het verslag hiervan in de Eemsbode vindt u hier

 

Januari 2013

ONZE DORPSWINKEL OVERLEEFT DE DREIGENDE SLUITING IN DECEMBER 2012 EN VERANDERT VAN NAAM IN SUPERRR.

Uitnodiging 24 januari 2013
Wat gebeurt er met onze dorpswinkel?

Na de dorpsvergadering op woensdagavond 28 november 2012 heeft de werkgroep met de medewerkers van de winkel verder gesproken over de mogelijkheden om de winkel open te houden. Dit overleg verliep positief en tevens konden afspraken worden gemaakt met ’s Heeren Loo en de gemeente over dagbesteding en reïntegratie. Wij hebben u hierover bericht op de website en in de media. Nu gaat het er om verder invulling te geven aan de versterking van de winkel, de rol van dorpsbewoners en activiteiten voor de dagbesteding voor de bewoners van ’s Heeren Loo. Op 28 november spraken wij af om nogmaals een dorpsvergadering te organiseren en de stand van zaken te bespreken. Op deze vergadering zijn tevens aanwezig vertegenwoordigers van de winkel www.supportenco.nl en ’s Heeren Loo www.sheerenloo.nl. Wij rekenen opnieuw op een grote opkomst! Deze dorpsvergadering vindt plaats op:

Donderdagavond 24 januari om 20:00 uur in Dorpshuis De Heekt

Op de agenda staan in ieder geval:
1. Opening en welkom
2. Stand van zaken sinds 28 november 2012
3. De ombouw van Attent naar Superrrr
4. De inzet van vrijwilligers (er hebben zich reeds enkele dorpsbewoners aangemeld)
5. De samenstelling van een dorpspanel over activiteiten vanuit de winkel
6. De samenstelling van een werkgroep die zich richt op nieuwe toekomstige activiteiten ten behoeve van verenigingen, dienstverlening en leefbaarheid

Natuurlijk is blijvende betrokkenheid van het dorp bij deze winkel van belang voor een succesvolle toekomst.

Namens Stichting Dorpsbelangen “De Drie Maren”,
Peter Hoogeveen, voorzitter, tel. 0596 682583

Verslag bijeenkomst 21 december 2012
Dorpswinkel Holwierde gaat door!

In Holwierde staat een dorpswinkel die draait op twee “poten”. In de eerste plaats verkoopt deze winkel gewoon kruideniers- en vers producten zoals iedere supermarkt (incl. bloemen en TNT-servicepunt). Hiernaast worden in deze winkel mensen begeleid die een “afstand” hebben tot de arbeidsmarkt. Hier gaat het over reïntegratie en dagbesteding. In hetzelfde pand is tevens de praktijk met apotheek van de huisarts gevestigd.

Over het jaar 2012 ontstond een tekort waardoor de winkel dreigde te sluiten. Dit tekort ontstond niet door de “gewone” verkoop. Die is stabiel en stijgt zelfs enigszins. Het tekort ontstond omdat er minder mensen die begeleiding nodig hebben, werden geplaatst en de vergoeding werd verlaagd. Hierdoor bleven inkomsten achter.
De Stichting Dorpsbelangen organiseerde op 28 november een druk bezochte bewonersavond in het dorpshuis. Hier werden bewoners geïnformeerd en de situatie besproken.
Wat is er voor nodig om de winkel te behouden?
Wat kunnen dorpsbewoners hieraan bijdragen?
Hier werd een werkgroep gevormd die nog enkele keren bijeenkwam en waar over mogelijke oplossingen werd gesproken.
Natuurlijk steeds in goede samenwerking met de exploitant van de winkel http://www.supportenco.nl

Er zijn oplossingen gevonden waardoor niet alleen de winkel kan blijven, maar waardoor ook gekeken kan worden naar andere werkzaamheden die vanuit deze winkel voor dorpsbewoners kunnen worden uitgevoerd. De ontmoetingsfunctie kan worden versterkt en wellicht kunnen er werkzaamheden ten behoeve van verenigingen en ouderen worden verricht. De werkgroep blijft actief om hieraan verdere invulling te geven.
Support&co en ’s Heeren Loo gaan samenwerken om de beschikbare leer- en werkplekken invulling te geven. Deze werkplekken sluiten prachtig aan op de werkwens van cliënten van ’s Heeren Loo die in Appingedam wonen. Om een juiste mix te bereiken en daarmee een compleet team te organiseren, is Support&co blij met de toegezegde samenwerking met de ISD Noordoost, die zich vooral zal richten op leerwerkplekken vanuit de doelgroep Wet Werk en Bijstand.
Het perspectief in deze samenwerking in combinatie met het draagvlak vanuit de inwoners van Holwierde zorgt voor vertrouwen naar de toekomst.

Concreet zijn enkele afspraken gemaakt:

- vrijwilligers uit het dorp gaan meehelpen;
– het bezoek aan en het gebruik van de winkel worden bevorderd (koffietafel);
– enkele bewoners van ’s Heeren Loo Appingedam komen voor dagbesteding (www.sheerenloo.nl);
– de gemeente zegt toe dat er mensen voor begeleiding/reïntegratie worden geplaatst;
– de werkgroep blijft actief betrokken, mede om de onderzoeken of er ook (andere) werkzaamheden in het dorp kunnen worden uitgevoerd.

Dorpsbelangen heeft er vertrouwen in dat wij door goede samenwerking deze dorpsvoorziening kunnen behouden en een bredere functie in het dorp kunnen geven. Dat is goed voor de leefbaarheid van Holwierde, ook in de verdere toekomst.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Stichting Dorpsbelangen Holwierde:
voorzitter: dhr. Peter Hoogeveen, tel. 0596-682583 of
secretaris: mevr. Adri Helmink, tel. 0596-682407/
secretaris@holwierde.net

Verslag bijeenkomst 28-11-2012 over de toekomst van “onze winkel”.
Peter Hoogeveen opent de bijeenkomst en verteld in het kort wat er aan de hand is.

 • Sinds 10 dagen is bekend dat de winkel per 1 januari dicht gaat.
 • Is dit definitief?
 • Kunnen we de winkel nog voor ons dorp behouden?
 • Wat zijn de gevolgen voor de inwoners?( denk vooral aan de ouderen in ons dorp).
 • Wat is de sociale functie van de winkel?
 • De omzet is de laatste jaren licht gestegen!

Centrale vraag is  Wat te doen voor behoud van de winkel?

Johan van Omme is blij met de opkomst van ruim 100 dorpsbewoners, maar vindt het jammer dat Jan v.d. Meer (eigenaar winkel) niet aanwezig is.
Johan verteld dat Jan v.d. Meer wel open staat voor ideeën.
Hoe kunnen de dorpsbewoners de winkel weer rendabel maken? Met elkaar moet het toch lukken. We moeten misschien wel meer in de winkel besteden.

Hoe is de formule van de winkel nu eigenlijk?
Robert Bouman legt dit uit:

Support&co is een formule waarbij mensen met een verminderde kans om op de arbeidsmarkt aan de bak te komen, aan een werkervaringsplaats worden geholpen.
De winkel krijgt daarbij personeel door de gemeente aangeleverd, met behoud van een uitkering. Daarnaast ontvangt de winkel een tegemoetkoming voor het begeleiden van deze mensen. De gemeente heeft echter de tegemoetkoming verlaagd (na 2 jaar) en is de afspraak over het aantal te leveren mensen (180 uur per week ) niet nagekomen, met als gevolg een verliesdraaiende winkel. Beide partijen gaan misschien niet helemaal vrij uit.
Dhr. v.d. Meer zegt dat de gemeente niet genoeg mensen levert en de subsidie heeft verlaagd.
De gemeente stelt dat er niet genoeg mensen doorstromen naar betaalde banen. Althans niet zoveel als was bedongen. Andere winkels van v.d. Meer hebben geen problemen met de gemeenten.
Robert heeft samen met v.d. Meer met de wethouder gesproken over toekomstige subsidies en de toekomst van de winkel. De gemeente zegt toe dat zij de komende drie jaar willen subsidiëren (het verlaagde bedrag) en 180 uur mankracht zullen leveren. De gemeente kan en mag volgens Robert niet meer subsidies geven omdat zij aan landelijke regels zijn gebonden.

Wat moet er gebeuren?

 • Bekeken wordt of mensen met een PGB aan de slag kunnen.
 • Er moeten meer boodschappen worden gedaan.
 • Moet het assortiment worden aangepast

We moeten haast maken, want anders begint de uitverkoop in de eerste week van januari 2013.
Tot zover Robert Bouman.

Peter geeft de mensen de kans vragen te stellen of ideeën aan te dragen

De volgende dingen worden geopperd:

 • Zorg voor meer bekendheid/reclame.
 • Verkoop streekproducten, biologisch/ dynamische groenten en fruit.
 • Verzorg kerst pakketten of verkoop belegde broodjes.
 • Zet een koffietafel neer voor de mensen die komen voor de sociale contacten.
 • Zoek een extra middenstander voor een deel van de winkel of de kantine.
 • Lever een breder assortiment.

Verder waren er nog vragen over de 180 uur mankracht die de meeste mensen nooit hebben gezien… Deze waren dan ook niet door de gemeente geleverd.
Volgens enkele inwoners van Holwierde moet de gemeente meer voor de dorpen doen en minder geld  in Delfzijl steken… Dit is volgens Robert onmogelijk.
De mensen in het dorpshuis denken dat het hele probleem is opgelost als we maar meer besteden in de winkel. Dat lijkt een goede gedachte, maar volgens mensen die niet te veel hebben te besteden en gezinnen met 1,2,3,4 of 5 kinderen is dit niet te betalen. De winkel is daarvoor veel te duur.
Het schijnt zo te zijn dat als de mensen hun “vergeten”boodschappen in het dorp doen, de winkel bestaansrecht heeft.
Er is na afloop van de bijeenkomst gevraagd of er mensen actief mee willen meedenken om tot een oplossing te komen en met Jan v.d. Meer van gedachten te wisselen over de mogelijke sluiting.
10 Dorpsbewoners hebben zich aangemeld.

 

Namens Stichting Dorpsbelangen,
Jaap Ruzius

2012
2011
2010